"Emerytura jest bliżej niż myślisz". - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.12.2014
"Emerytura jest bliżej niż myślisz"
Cz. 2 Bezproblemowa wizja niełatwej przyszłości

W świetle tego, że tempo wzrostu odsetka osób starszych w Polsce należy do najwyższych w Europie, niepokojąca jest powszechność zjawiska beztroskiego podchodzenia do tematu emerytury i oddalania od siebie myśli o starości wśród naszych rodaków. Dodatkowo Polska charakteryzuje się wysokimi odsetkami nieaktywnych zawodowo osób w starszych grupach wiekowych, które powinny teoretycznie jeszcze aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. Dane GUS pokazują, że w grupie osób w wieku 50‐69 lat, które pracowały przynajmniej do 50. roku życia lub pracują nadal, prawie połowa pobiera świadczenia społeczne, z czego 8 na 10 osób otrzymuje emeryturę.

Ta jednak nie zawsze bywa czasem spokoju i zasłużonego odpoczynku – zamiast tego pojawiają się nowe problemy. W wielu przypadkach dotyczą one środków finansowych – w lipcu 2014 r. przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 1941 zł brutto. To dlatego tak wielu emerytów podejmuje się dodatkowych zajęć, o ile pozwala im na to stan zdrowia. Wiadomo jednak, że wraz z wiekiem, wzrasta natężenie różnych objawów chorobowych – 9 na 10 starszych osób korzysta ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety, starsze osoby często dotyka niepełnosprawność, co oznacza, że mogą one stracić zdolność do samodzielnej egzystencji. Dziś ciągłej pomocy i pielęgnacji wymaga 5% seniorów, co niepokoi biorąc pod uwagę fakt, że aż ¼ starszych osób boryka się z problemem samotności.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.