Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
26.04.2022 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej i udzieleniu prokury łącznej

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. z dniem 25.04.2022 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TU Europa S.A., XI kadencji, na okres wspólnej kadencji pana Yoshiyuki Nagato i powierzyło mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem otwarcia w/w Walnego Zgromadzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnionej funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej złożył pan Takeshi Kamoshita.

Dodatkowo TU Europa S.A. informuje o udzieleniu z dniem 21 kwietnia 2022 r. prokury łącznej pani Beacie Gil na podstawie, której pani Beata Gil będzie umocowana wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu TU Europa S.A. wspólnie z członkiem Zarządu.

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Morawski – Członek Zarządu

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62,53-413 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up hereby informs that on April 25, 2022, Mr. Yoshiyuki Nagato was appointed to the 11th term Supervisory Board of TU Europa S.A. as Secretary of the Supervisory Board for the joint term of office by the Annual General Shareholders Meeting. At the same time at the moment of the opening of the Annual General Shareholders Meeting, Mr. Takeshi Kamishita resigned from membership in the Supervisory Board and the function of Secretary of the Supervisory Board.

Additionally TU Europa S.A. informs about granting Mrs. Beata Gil on April 21, 2022, a joint commercial proxy, who as a joint commercial proxy, will only be authorized to perform actions jointly with a Member of the Management Board of TU Europa S.A.

Artur Chądzyński - Vice-president of the Board

Krzysztof Morawski – Board Member