Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce
UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO)
DATA WYCENA
PLN
2022-05-26 218.39 up -1.47% -17.18% -16.24% 3.81% 19.95%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO) (dawniej UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO)) stanowią Jednostki Uczestnictwa Investor Niemcy (Investor SFIO). Strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap, Deutsche Invest I German Equities. Fundusze źródłowe inwestują w akcje emitowane przez podmioty niemieckie. Pozostałą część aktywów mogą stanowić akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-08-13
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.