Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Dobry Start Juniora

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do zdarzenia określonego w Umowie Ubezpieczenia:

 • zawarcia małżeństwa przez wskazane Uposażone Dziecko

 • przyjęcia Uposażonego Dziecka na studia wyższe

 • dnia stanowiącego 18-te urodziny Uposażonego Dziecka

 • dnia stanowiącego 25-te urodziny Uposażonego Dziecka

wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

21 – 80 lat
skladka

Składka:

jednorazowa Składka Podstawowa – minimalnie 10 000 zł, Składka Dodatkowa - od 5 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, Administracyjna, za Konwersję, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, zmiana Alokacji Składki Dodatkowej Zainwestowanej, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
 • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz klasy aktywów, dzięki czemu pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Dobry Start Juniora”
 • możliwość uposażenia Dziecka, które nie jest spokrewnione z Ubezpieczającym
 • ubezpieczenie „Dobry Start Juniora” otrzymało nagrodę Najwyższa Jakość Quality International 2014

 

O UFK

 

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią wyłącznie określone Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego

 

 • Dokładną listę UFK dostępnych w ramach ubezpieczenia „Dobry Start Juniora” można znaleźć w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych UFK

 

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach „Dobry Start Juniora

 

 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?
 

Ubezpieczenie „Dobry Start Juniora” było oferowane za pośrednictwem naszego partnera – Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Dobry Start Juniora” możesz zamówić rozmowę telefoniczną, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.

ryzyka RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „Dobry Start Juniora” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

 

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.