Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
07.04.2022 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Wrocław, dnia 07 kwietnia 2022 r.

 

 
                  HDI International AG
HDI-Platz 1, 30-659
Hanower, Niemcy
 
                 Meiji Yasuda Life Insurance Company 1-1 Marunouchi,
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokio Japonia
 
                  Getin Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
 
               Getin Noble Bank S.A.
ul. Rondo I. Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2022 r. na godzinę 10.00  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych. Przedłożenie sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydanego w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU Europa S.A.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.  

 

     2. Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty: 

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
 3. sprawozdanie dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
 4. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;
 5. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych;
 6. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowane przez Zarząd.
 7. ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU Europa S.A.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Za Zarząd:

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu   

Krzysztof Morawski - Członek Zarządu

 

Wrocław, April 07, 2022

 

 

           
HDI International AG

HDI-Platz 1, 30-659
Hannover, Germany
 
             Meiji Yasuda Life Insurance Company 1-1 Marunouchi,
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokyo, Japan
 
            Getin Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
 
      Getin Noble Bank S.A.
ul. Rondo I. Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa
 

 

 

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 395 § 1, Article 399 § 1 and Article 402 § 3, Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Annual General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on April 25, 2022 at 10.00. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

 

 1.  Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

 

 1. Opening of the General Shareholders Meeting.
 2. Appointment of the Chairperson.
 3. Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.
 4. Acceptance of the Agenda.
 5. Presentation of the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2021 and motion of the Management Board as to the distribution of the profit for the financial year 2021 and on the payment of dividends from the profit from previous years. Submissionadditional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 2021
 6. Review and approval of the Management Board report on the company operations for financial year 2021 and financial statements of the Company for financial year 2021.
 7. Review and approval of the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2021 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2021.
 8. Adoption of the resolution on the distribution of the profit for the financial year 2021 and on the payment of dividends from the profit from previous years.
 9. Granting the vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in financial year 2021.
 10. Granting the vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in financial year 2021.
 11. Appointment to the Supervisory Board new term of office.
 12. Submission to the General Shareholders Meeting of the evaluation of the application of the corporate governance rules for the institutions supervised by TU Europa S.A.
 13. Any other business.
 14. Closing of the Meeting.

      2. The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the following documents by electronic mail:

 1.  the Management Board report on the company operations for financial year 2021 and financial statements of the Company for financial year 2021 with the report of the chartered auditor;
 2. the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2021 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2021 with the report on of the chartered auditor;
 3. additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 2021;
 4. the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2021 and proposal of the Management Board concerning the allocation of profit for 2021;
 5. motion of the Management Board as to the distribution of the profit for the financial year 2021 and on the payment of dividends from the profit from previous years;
 6. draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board.
 7. evaluation of the application of the corporate governance rules for the institutions supervised by TU Europa S.A.  

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the shareholder register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.

 

The Management Board

Artur Chądzyński - Vice-President of the Management Board

Krzysztof Morawski - Member of the Management Board