Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
16.10.2020 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Wrocław, 16.10.2020 r.

 

 HDI International AG
HDI-Platz 1, 30-659
Hannover, Germany

        Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi,
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokyo, Japan

           Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

 Getin Noble Bank S.A. 
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 3, art. 5 § 5  k.s.h. oraz zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 3 listopada 2020 r. na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez TU Europa S.A.

6) Zmiana Statutu Spółki.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad.

 

2. Projektowana zmiana Statutu Spółki:

w § 8 dodaje się ust. 4-12 w brzmieniu:

 1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, odcinka zbiorowego akcji albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, na żądanie uprawnionego Zarząd wyda nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka ponosi koszt wydania dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego. Wydanie nowego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji następuje po uprzednim zwrocie przez akcjonariusza uszkodzonego, wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego.
 2. Zarząd uprawniony jest do wydawania w miejsce zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji duplikaty tych dokumentów.
 3. W przypadku złożenia do Spółki przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu akcji, która została zniszczona lub utracona, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., nr 5, poz. 20), lecz zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Statutu. Do podejmowania wszelkich czynności związanych z wydaniem duplikatu akcji uprawniony jest Zarząd.
 4. Wniosek o wydanie duplikatu akcji powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu dokumentu akcji lub jego utracie. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) o zniszczeniu lub utracie dokumentu, dokonując jednocześnie wezwania osób, które są w posiadaniu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, aby w terminie wyznaczonym przez Zarząd - nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia - złożyły ten dokument w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
 5. W przypadku braku zgłoszenia się jakichkolwiek osób, o których mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd umarza zniszczony lub utracony dokument akcji i w to miejsce wydaje akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej duplikat akcji.
 6. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do danego dokumentu akcji, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, poinformuje o możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego, a następnie zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji i zwróci dokument akcji składającemu.
 7. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
 8. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
 9. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odcinków zbiorowych akcji oraz do wydanych uprzednio duplikatów akcji.

wykreślony zostaje § 18 ust. 6 w brzmieniu:

 1.  Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy powoływania członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                    Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu

 

  

Wrocław, October 16, 2020

  

 HDI International AG 
HDI-Platz 1, 30-659 
Hannover, Germany

 

       Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi, 
2-chome, Chiyoda-ku, 
100-0005 Tokyo, Japan

  

        Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66 
53-413 Wrocław

  

 Getin Noble Bank S.A.
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C 
00-843 Warszawa

 

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 398, Article 399 § 1, Article 402 § 3, Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on November 3, 2020 at 11:00 a.m. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

 

1. Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting:

1) Opening of the General Shareholders Meeting.

2) Appointment of the Chairperson.

3) Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.

4) Acceptance of the Agenda.

5) Submission to the General Shareholders Meeting of the evaluation of the application of the corporate governance rules for the institutions supervised by TU Europa S.A.

6) Change in the Article of Association.

7) Any other business.

8) Closing of the Meeting.

 

2. Proposed amendment of the Article of Association:

in § 8, item 4-12 shall be added, reading as follows: 

 1. In the event of significant damage to a share certificate, multiple-share certificate, or issuance of a defective or invalid share certificate or multiple-share share certificate, at the request of an authorized holder thereof, the Management Board shall issue a new document, against the costs of issuance thereof. The Company shall bear the costs of issuance of a share certificate or multiple-share share certificate in place of the defective or invalid document. A new share certificate or multiple-share share certificate shall be issued after the holder thereof returns a damaged, defective or invalid share certificate or multiple-share share certificate.
 2. The Management Board shall be entitled to issue duplicates of destroyed or lost share certificates.
 3. If a shareholder entered in the share register submits an application to the Company for a duplicate share certificate which has been destroyed or lost, the application of the Decree on Redemption of Lost Documents of December 10, 1946 (Journal of Laws of 1947, No. 5, item 20) shall be excluded, but these Articles of Association shall apply. The Management Board shall be authorized to take any action related to the issuance of a duplicate share.
 4. The application for the issuance of a duplicate share should indicate the series and number of a relevant share, and the shareholder's declaration on the destruction of the share certificate or its loss. The Management Board will announce in the Court and Commercial Gazette (Polish: Monitor Sądowy i Gospodarczy) and on the Company's website (in the place designated for communication with shareholders) the destruction or loss of the share certificate, at the same time summoning persons who have the destroyed or lost share certificate, within the time limit set by the Management Board - no shorter than 7 days from the date of the announcement – to submit this document to the Company and report their claims to it, under pain of redemption of the share certificate by the Company's Management Board and issuing its duplicate to the person entered as an authorized holder in the share register.
 5. In the absence of any persons referred to in item 7 above, the Management Board shall redeem the destroyed or lost share certificate and shall issue a duplicate certificate to the shareholder entered in the share register.
 6. In the event of the submission of a share certificate by a person who makes a claim thereto, the Management Board shall notify the applicant of this fact, inform about the possibility of taking legal action, and then terminate the duplicate issuance procedure and return the share certificate to the submitting person.
 7. In the event that the share certificate is submitted by a person who does not make any claims thereto the Management Board shall issue the submitted share certificate to the person entered as an authorized holder in the share register.
 8. The costs of announcements and issuance of the duplicate shall be borne by the applicant.
 9. The above provisions shall apply accordingly to multiple-share certificates and to previously issued share duplicates.

shall be deleted § 18 item 6 reading as follows:

The adoption of resolutions in the mode specified in item 4 and 5 does not concern the appointment, revocation or suspension of the Members of the Management Board.

 

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the share register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.

  

The Management Board of TU Europa S.A.