Słownik pojęć, czyli ubezpieczenia od A do Z | tueuropa.pl
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczający
Podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia W przypadku umów grupowych jest to firma/instytucja/osoba prywatna np. bank, firma pośrednictwa finansowego, natomiast w przypadku ubezpieczeń indywidualnych jest to osoba fizyczna, która często jest jednocześnie Ubezpieczonym.

Ubezpieczenia ochrony prawnej
Ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego. W ramach ubezpieczenia otrzymasz poradę prawną lub pomoc prawnika. Ubezpieczenie pokryje wynagrodzenie prawnika i koszty ewentualnego procesu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu
Zabezpieczenie kredytu hipotecznego w przypadku braku wymaganego przez bank wkładu własnego.

Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości
Ubezpieczenie na wypadek spadku wartości nieruchomości objętej ubezpieczeniem z przyczyn gospodarczych lub rynkowych.

Ubezpieczenie pomostowe
Zabezpieczenie kredytu hipotecznego do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Ubezpieczony
Osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, czyli Ty.

Ubezpieczyciel
Towarzystwo Ubezpieczeń.

Utrata stałego źródła dochodu
Utrata pracy lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, które stanowiły stałe i jedyne źródło dochodu.

Wartość Rachunku
Wartość ustalana na dany dzień. Wartość rachunku to iloczyn zgromadzonych jednostek na Twoim rachunku oraz ceny jednostki aktualnej na dany dzień. W przypadku ubezpieczeń wielofunduszowych jest to wyrażona w złotych suma Wartości Subkonta Składki Podstawowej oraz Wartości Subkonta Składek Dodatkowych.