Pytania i odpowiedzi - Ubezpieczenia - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
start

Strona główna

Centrum Obsługi Klienta

Ubezpieczenia na skróty

PORADY EKSPERTA


07.05.2014 Domowy asystent – do usług Środek nocy, my 4 tysiące kilometrów od domu, odsypiamy w hotelu wycieczkę do Kairu. Nagle telefon od spanikowanej teściowej. - Powódź w domu! - krzyczy w słuchawkę. Ale przecież w naszym mieście nie ma rzeki. – Awaria pralki, całe wasze mieszkanie zalane. Co robić? - stawia nas na równe nogi. No właśnie, co możemy zrobić na odległość? Więcej

07.05.2014 Zimą chroń się nie tylko przy pomocy szalika i czapki Już niedługo nadejdzie zima, a z nią białe szaleństwo na stokach. Pamiętamy wtedy o ciepłym ubraniu czy modnym sprzęcie, ale często zapominamy o niebezpieczeństwie związanym z uprawianiem sportów zimowych i kosztach, które się z nim wiążą. Więcej

07.05.2014 Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny i ominąć wymagane przez bank ubezpieczenie na życie, ze względu na fakt posiadania już takiego produktu w innym towarzystwie ubezpieczeniowym? W zależności od regulacji wewnętrznym banku istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez wymaganego ubezpieczenia na życie, jeśli Klient posiada już taki produkt w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Więcej

07.05.2014 Ubezpieczenie jako warunek zawarcia umowy kredytu Czy ubezpieczenie na życie może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy kredytu? Czy bank ma prawo go wymagać? Więcej
1 2 3 4 5 6 7

SŁOWNIK POJĘĆ
Całkowita niezdolność do pracy / inwalidztwo
Nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, potwierdzona stosownym dokumentem.

Certyfikat
Dokument potwierdzający przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia.

Czasowa niezdolność do pracy
Okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Dożycie
Dotrwanie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nastąpi, jeśli w dniu wskazanym na Certyfikacie / Polisie jako zakończenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony będzie żył.

MOJE E-KONTO


Serwis Internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwić dostęp on-line do ubezpieczeń oraz ułatwić składanie dyspozycji do posiadanych polis. Dzięki temu bez konieczności wychodzenia z domu możesz na bieżąco śledzić swoje produkty. Założenie konta zajmie Ci kilka minut, a dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

Założyć konto możesz TU już teraz. Zapraszamy!

dlaczego warto


Zanim się zalogujesz – przeczytaj


Regulamin Świadczenia Usług Droga Elektroniczną


CRS

 

Common Reporting Standard - jest to procedura umożliwiająca automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż państwa Unii Europejskiej. Towarzystwo na Życie Europa S.A. jako instytucja finansowa jest zobowiązane określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Spółka wykorzysta dane, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących informacji (danych).

Podstawa prawna i data wejścia w życie

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: Ustawa. W zakresie CRS wchodzi w życie w dniu 1 maja 2017 r.
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648/1


Które państwa podlegają procedurze CRS?

Współpraca obejmie wymianę informacji z tzw. państwami uczestniczącymi, tj. państwami spoza Unii Europejskiej, innymi niż Stany Zjednoczone Ameryki, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji podatkowych w odniesieniu do informacji finansowych i które zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z zapisami Ustawy:

Państwo uczestniczące to:

 • inne niż RP państwo członkowskie UE,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym RP zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym UE zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Państwo trzecie – inne niż RP oraz USA, państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.


Rezydenci których państw podlegają identyfikacji/raportowaniu?

Identyfikowani będą wszyscy obcy (nie –polscy i amerykańscy) rezydenci, a raportowani do Ministerstwa Finansów będą wyłącznie rezydenci krajów, którzy przystąpili do CRS (państwa uczestniczące);

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 21) Ustawy przez „osobę raportowaną” rozumie się osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z państwa trzeciego inną niż:

a) spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej

jednym uznanym rynku papierów wartościowych,

b) spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,

c) podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,

d) instytucja finansowa.


Czy obie spółki Grupy Europa podlegają reżimowi CRS?

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z pkt 27) Ustawy instytucją finansową w rozumieniu Ustawy jest zakład ubezpieczeń oferujących pieniężne umowy ubezpieczenia, czyli jedynie Spółka życiowa.

Które umowy ubezpieczenia podlegają pod CRS?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 27) Ustawy przez pieniężną umowę ubezpieczenia – rozumie się umowę ubezpieczenia, inną niż umowa reasekuracji zawarta między dwoma zakładami ubezpieczeń, która ma wartość pieniężną oraz art. 24 ust. 1 pkt 43) Ustawy przez rachunku raportowanym – rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej lub pasywnego NFE kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną, pod warunkiem że zostanie on zidentyfikowany jako taki rachunek na podstawie procedur należytej staranności.


Które rachunki/umowy ubezpieczenia Spółki wyłączone są z obowiązku raportowania?

1/ Zgodnie z art. 59 Ustawy: Raportująca instytucja finansowa może postanowić, że istniejący rachunek podmiotów, którego łączne saldo lub wartość nie przekraczają na dzień 31 grudnia 2015 r. kwoty progowej 250 000 dolarów amerykańskich, nie podlega weryfikacji, identyfikacji ani raportowaniu jako rachunek raportowany do czasu, gdy jego łączne saldo lub wartość nie przekroczą tej kwoty według stanu na ostatni dzień kolejnych lat kalendarzowych.

2/ Nadto zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 3) Ustawy z obowiązku raportowania wyłączone są umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku której okres ważności ubezpieczenia upłynie zanim osoba ubezpieczona osiągnie wiek 90 lat, pod warunkiem że umowa spełnia następujące wymogi:

a) składki wpłacane okresowo, których wysokość nie ulega zmniejszeniu w trakcie trwania umowy, są płatne co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania umowy lub do momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek 90 lat, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy,

b) w umowie nie określono wartości umowy, do której jakakolwiek osoba miałaby dostęp w drodze wypłaty środków, zaciągnięcia pożyczki lub w inny sposób, bez uprzedniego wypowiedzenia umowy,

c) kwota wypłacana w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, z wyłączeniem świadczenia z tytułu śmierci, nie może przekroczyć łącznej wysokości wpłaconych składek, pomniejszonej o sumę opłat z tytułu śmiertelności, zachorowalności oraz innych kosztów niezależnie od tego, czy zostały faktycznie nałożone, za okres lub okresy obowiązywania umowy oraz wszelkich kwot wypłaconych przed odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy,

d) prawa wynikające z umowy nie zostały przeniesione na cesjonariusza w zamian za korzyść majątkową.

Czy sumuje się wartości wszystkich rachunków klienta?

Art. 41. Ustawy wskazuje, iż: (…) w celu określenia łącznego salda lub wartości rachunków finansowych posiadanych przez osobę na potrzeby ustalenia, czy rachunek finansowy jest rachunkiem o wysokiej wartości, raportująca instytucja finansowa jest również obowiązana do sumowania wszystkich rachunków finansowych, o których opiekun klienta wie lub co do których ma podstawy sądzić, że rachunki te, z wyjątkiem rachunków powierniczych, są bezpośrednio lub pośrednio przez tę samą osobę założone, posiadane lub kontrolowane.

Jakie informacje powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych?

Będą to: - imię i nazwisko, - aktualny adres miejsca zamieszkania, - państwo rezydencji, - numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji, - data i miejsce urodzenia, - numer rachunku, - saldo / wartość rachunku, - numer i serię dowodu tożsamości przy założeniu, że:

 • przez TIN rozumie się numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych;
 • przez saldo rachunku lub wartość, w tym wartość pieniężną lub wartość wykupu – w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty, ustaloną na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana oraz informację o jego zamknięciu - jeżeli rachunek został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana

 

Jakie obowiązki spoczywają na TUnŻ jako raportującej instytucji finansowej?

 
Raportująca instytucja finansowa jest obowiązana do:

 • stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych;
 • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności;
 • gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

 

Jaki jest termin przekazania informacji o rachunkach raportowanych?

Raportująca instytucja finansowa przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.


Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu CRS.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 500 300 lub 71 36 92 887* od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.


* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania


FATCA

 

Foreign Account Tax Compliance Act – amerykańska ustawa uchwalona przez Kongres w dniu 28 marca 2010 r. przewidująca m.in. obowiązek identyfikacji amerykańskich posiadaczy rachunków finansowych i przewidujące obowiązek raportowania informacji o niektórych rachunkach za pośrednictwem polskich organów do USA. Polski instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń na życie, na podstawie umowy międzynarodowej zostały zobowiązane do wykonywania w/w czynności.

Podstawa prawna


 • Umowa z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647), zwana: IGA (intergovernmental agreement) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1647/1
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz.1712), zwana Ustawą FATCA - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1712/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA (Dz. U. z 2016 r. poz. 123) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/123/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 554) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/554/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 394) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/394/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 435) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/435/1

 

Status Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jako zakładu ubezpieczeń

Zgodnie z art. 1 Umowy IGA przez zakład ubezpieczeń rozumie się każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń (lub podmiot dominujący zakładu ubezpieczeń) i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty.

Dlatego mając na uwadze wymogi FATCA nasza Spółka życiowa została zarejestrowana jako raportująca zagraniczna instytucja finansowa (Reporting Model 1 FFI) w amerykańskim urzędzie podatkowym IRS (Internal Revenue Service) będącym odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego i posiadającą numerem identyfikacji podatkowej GIIN (Global Intermediary Identification Number): FM18G5.00029.ME.616, co można sprawdzić na stronie: https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf

 

Kto jest podatnikiem USA?


Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
Posiada amerykańskie obywatelstwo

 • Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty)
 • Dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
 • Spełniła test długości pobytu, to znaczy:
  • osoba ta przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie
  • liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.


Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe z USA są silniejsze niż z Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w USA zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 197 r., Nr 31, poz. 178)

 

W jaki sposób Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wypełnia obowiązki FATCA względem Klienta?


Przystępując do umowy ubezpieczenia od 1 grudnia 2015 r. przyszły Klient Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wypełnia we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (powiązanej z rachunkiem inwestycyjnym) lub uposażony we Wniosku o wypłatę świadczenia oświadczenie o statusie FATCA zawierające m.in. dane o:

 • rezydenturze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
 • numerze identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) – TIN (Taxpayer Identyfication Number)

 

Jak mogą złożyć oświadczenia o statusie FATCA obecni Klienci Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.?

 
Dla Klientów z tzw. okresu przejściowego, czyli umów zawartych od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. pomocniczo przygotowano formularz oświadczenia FATCA do pobrania z naszej strony www.

Oświadczenie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • przesłać korespondencyjnie na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 • przesłać elektronicznie* w formie skanu na adres e-mail: fatca@tueuropa.pl

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunków w zakresie FATCA jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

 

Jakie są konsekwencje nie złożenia oświadczenia o statusie FATCA?

 
Dla Klientów z okresu przejściowego wiąże się to z blokadą rachunku, która powoduje brak możliwości dysponowania i korzystania przez posiadacza ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku do czasu złożenia w/w oświadczenia. Środki zgromadzone na rachunku zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia 01.12.2016 r., a odblokowane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczenia, zgodnie z treścią art. 19 ust. 11 Ustawy FATCA.

Dla nowych Klientów, którzy podpisali umowy od 1 grudnia 2015 r. oznacza to brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

Bardzo ważne! Złożenie fałszywego oświadczenia wiąże się z odpowiedzialnością karną.


Jakie dane amerykańskich rezydentów podatkowych zostaną przekazane do USA?

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zobowiązane jest do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej
 • adres
 • amerykański NIP, czyli TIN
 • numer rachunku finansowego
 • sumę sald rachunków Klienta

 

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych Towarzystwo zobowiązane jest do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50 000 USD.

 
Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu FATCA.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 500 300 lub 71 36 92 887** od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.

 

* W przypadku niepodania adresu e-mail podczas przystąpienia do umowy/zawarcia umowy ubezpieczenia, istnieje możliwość rejestracji adresu e-mail do kontaktów drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jest to niezbędne do przesłania oświadczenia drogą elektroniczną.

** Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania

Oświadczenie FATCA

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018