Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
NEST SOLIDNE INWESTYCJE

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

wariant standardowy: 18 – 70 lat
wariant dojrzały: 70 - 75 lat
skladka
Składka:

składka – minimalnie 5 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:
UFK bedące Portfelami Modelowymi: jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne

UFK nie bedące Portfelami Modelowymi: jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty/koszty:
 • wstępno-dystrybucyjna
 • administracyjno-dystrybucyjna
 • za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej)
 • przy odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej lub przy wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, konwersja, zmiana danych do umowy ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
 • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zróżnicowane pod względem  poziomu ryzyka, horyzontu czasowego, potencjalnego zysku oraz klasy aktywów, pozwalają na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • możliwość wyboru alokacji składki zainwestowanej dopasowanej do wieku w Portfele Modelowe i objęcia rachunku konwersjami dopasowanymi do wieku
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez konwersje
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego
 • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają świadczenie z umowy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczającego 
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „NEST SOLIDNE INWESTYCJE”
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne, depozyty oraz środki pieniężne

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie będących Portfelami Modelowymi stanowią wyłącznie jednostki uczestnictwa określonego funduszu inwestycyjnego

 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne w ramach ubezpieczenia „NEST SOLIDNE INWESTYCJE” wskazane są w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich aktywów

 • Szczegółowe informacje o danym funduszu inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych oraz opis ryzyk, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny lub statut tego funduszu. Informacja o miejscu, w którym prospekt informacyjny lub statut funduszu inwestycyjnego jest dostępny, podana jest przy opisie poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych


 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz Regulaminie UFK będących Portfelami Modelowymi II

jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany jest za pośrednictwem Nest Banku S.A. Informacje o Agencie znajdziesz tutaj

W celu zakupu ubezpieczenia możesz udać się do placówki Nest Banku S.A. i porozmawiać z Doradcą, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia „NEST SOLIDNE INWESTYCJE”.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „NEST SOLIDNE INWESTYCJE” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.

 


DOKUMENTY

ryzyko RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „NEST SOLIDNE INWESTYCJE” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Regulaminie UFK będących Portfelami Modelowymi II

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.