Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
10.08.2021 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS

Wrocław, dnia 10.08.2021 r.

 

Szanowni Państwo, 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadająca numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów:

1. Sprawozdanie finansowe TU Europa S.A. za rok 2020,

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności TU Europa S.A. za rok 2020,

3. Sprawozdranie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TU Europa S.A. za rok 2020,

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TU Europa S.A. za rok 2020,

5. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TU Europa S.A. za rok 2020,

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TU Europa S.A za rok 2020,

7. Uchwała o zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu TU Europa S.A. sprawozdania finansowego TU Europa S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności TU Europa S.A. za rok 2020,

8. Uchwała o zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu TU Europa S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TU Europa S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TU Europa S.A. za rok 2020,

9. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU Europa S.A. o podziale zysku za rok obrotowy 2020 oraz o wypłacie dywidendy z zysku z lat ubiegłych.