Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
18.03.2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Wrocław, dnia 18.03.2020 r.

 

                 HDI International AG 
HDI-Platz 1, 30-659
Hanower, Niemcy
              
Meiji Yasuda Life Insurance Company 1-1 Marunouchi, 
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokio Japonia
                 
Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
              
Getin Noble Bank S.A. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019.

8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.

9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11) Rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy -  wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12) Wolne wnioski.

13) Zamknięcie obrad.   

 

2. Zarząd TU Europa S.A. jednocześnie informuje, że akcjonariusze Spółki otrzymają drogą elektroniczną następujące dokumenty: 

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

b. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;

c. sprawozdania dodatkowe biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu wydane w związku z badaniem sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

d. zwięzłą ocenę Rady Nadzorczej sytuacji Spółki;

e. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

f. wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2019;

g. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU Europa S.A. proponowane przez Zarząd.                                                   

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Za Zarząd:

 

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu                 Ewa Lipińska - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Wrocław, March 18, 2020

 

HDI International AG 
HDI-Platz 1, 30-659
Hannover, Germany

Meiji Yasuda Life Insurance Company 1-1 Marunouchi, 
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokyo, Japan

Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

Getin Noble Bank S.A. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 WarszawaThe Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 395 § 1, Article 399 § 1 and Article 402 § 3, Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Annual General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on April 3, 2020 at 11.00. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

 

1. Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

1) Opening of the General Shareholders Meeting.
2) Appointment of the Chairperson.
3) Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.
4) Acceptance of the Agenda.
5) Presentation of the concise evaluation of Company standing made by the Supervisory Board and the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2019 and proposal of the Management Board concerning the allocation of profit for 2019.
6) Review and approval of the Management Board report on the company operations for financial year 2019 and financial statements of the Company for financial year 2019.
7) Review and approval of the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2019 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2019.
8) Adoption of the resolution on allocation of profit for financial year 2019.
9) Granting the vote of approval to the Members of the Management Board for the performance of their duties in financial year 2019.
10) Granting the vote of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance of their duties in financial year 2019.
11) Registration of shares of Company in the register of shareholders
- appointment of the entity maintaining the register of shareholders.
12) Any other business.
13) Closing of the Meeting.  

2. The Management Board of TU Europa S.A. also informs that the shareholders of the Company will receive the following documents by electronic mail: 
a. the Management Board report on the company operations for financial year 2019 and financial statements of the Company for financial year 2019 with the report of the chartered auditor;
b. the consolidated financial statements of the capital group for financial year 2019 and the Management Board report on the operations of the capital group for financial year 2019 with the report on of the chartered auditor;
c. additional reports of the chartered auditor for the Audit Committee issued in connection with the audit of the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 2019;
d. the concise evaluation of Company standing made by the Supervisory Board;
e. the Supervisory Board report on the results of evaluation of the Management Board report on the company operations and financial statements for financial year 2019 and proposal of the Management Board concerning the allocation of profit for 2019;
f. the proposal of the Management Board concerning the allocation of profit for financial year 2019;
g. draft resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of TU Europa S.A. proposed by the Management Board. 

 

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the share register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.

 

The Management Board