Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy został zlikwidowany z dniem 2022-08-31. Notowania prezentowane są do dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
Zasady wypłaty środków pieniężnych lub przeniesienia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z likwidacją UFK zostały opisane w Regulaminie UFK lub w dokumentach określających warunki danego ubezpieczenia.

DATA WYCENA
PLN
2022-08-31 262.06 down -3.37% -9.25% -8.68% 41% 100.4%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO) (dawniej UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO), UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO)) stanowią Jednostki Uczestnictwa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO). Strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: Min. 60% aktywów Subfunduszu lokowane jest bezpośrednio bądź za pośrednictwem instytucji wspólnego inwestowania w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-09-04
KATEGORIA Akcji
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań