Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
17.02.2014 Informacja dla Klientów biura podróży Sky Club z dn. 17.02.2014 r.

1. Realizacja wypłat

Uprzejmie informujemy, że dn. 13.02.2014 r. TU Europa zrealizowało wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej dla Klientów Sky Clubu, zgodnie z dyspozycją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dn. 07.02.02014 r. Operacja została przeprowadzona w bardzo krótkim czasie, mimo że formalnie TU Europa miało na to 30 dni od daty wydania dyspozycji przez beneficjenta gwarancji, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Następnie TU Europa wyśle Klientom pocztą pisemną informację o wysokości zwrotu.

Pragniemy podkreślić, że wszelkie czynności związane z ustaleniem wysokości roszczeń i podziału środków zostały przeprowadzone przez TU Europa i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z najwyższą starannością wobec osób poszkodowanych.

2. Podział gwarancji

TU Europa udzieliło Sky Clubowi dwóch gwarancji na łączną kwotę 25 mln zł. Gwarancje te zostały podzielone z uwzględnieniem następujących roszczeń:

  • koszty sprowadzenia Klientów z przerwanych wycieczek do Polski,
  • koszty powrotów Klientów do miejsca wyjazdu,
  • niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane imprezy turystyczne.

3. Wykorzystanie gwarancji

CAŁA kwota 25 mln zł gwarancji została rozdzielono pomiędzy Klientów Sky Clubu zgodnie z powyższym podziałem. Ubezpieczyciel zawsze odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, udzielonej na rzecz danego tour operatora.

4. Proporcje podziału

Biuro podróży Sky Club posiadało dwie gwarancje wydane przez TU Europa:

  • obejmującą okres od 15.09.2011 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 17,5 mln zł,
  • obejmującą okres od 21.02.2012 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 7,5 mln zł.

Klienci, którzy podpisali umowę na wycieczkę w okresie od 15.09.2011 r. do 20.02.2012 r., tj. w czasie, gdy biuro posiadało jedną gwarancję na kwotę 17,5 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają około 38 proc. wniesionych wpłat.

Klienci, którzy podpisali umowę na wycieczkę po 21.02.2012 r., tj. w czasie, gdy biuro posiadało dwie gwarancje na łączną sumę 25 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają około 70 proc. wniesionych wpłat.

Zwrot sum w różnych wysokościach jest związany z terminem podpisania przez Klientów umów na wycieczki.

Kwoty te wynikają z rozliczeń dokonanych przez TU Europa i zweryfikowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz potwierdzonych wydaniem dyspozycji wypłaty.

TU Europa nie mogło podzielić środków z 2 gwarancji po równo, gdyż byłoby to sprzeczne z prawem, tj. ze znowelizowaną w 2010 r. Ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r., a w dalszej z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z 2011 r. dotyczącym treści gwarancji oraz wydanymi na jej podstawie Gwarancjami nr GT 101/2011 oraz nr GT 23/2012.

5. Odrębność gwarancji

  • Klienci, którzy zawarli umowę w okresie od 17.09.2011 r. do 20.02.2012 r., zostali objęci ochroną tylko Gwarancji nr GT 101/2011 z dnia 15.09.2011 r. (na sumę 17,5 mln zł), ponieważ w tym okresie obowiązywała tylko ta gwarancja.
  • Klienci, którzy zawarli umowę w dniu 21.02.2012 r. bądź później, zostali objęci ochronąGwarancji nr GT 101/2011 z dnia 15.09.2011 r. (na sumę 17,5 mln zł) oraz dodatkowo ochronąGwarancji nr GT 23/2012 z dnia 21.02.2012 r. (na sumę 7,5 mln zł), która obowiązywała w okresie od dnia 21.02.2012 r. do dnia 16.09.2012 r.

Odrębna odpowiedzialność TU Europa za poszczególne gwarancje wynika wprost z treści tych gwarancji. Formalnie TU Europa udzieliła Sky Club dwóch niezależnych gwarancji. Tym samym zgodnie z istotą tych gwarancji oraz obowiązującymi przepisami prawa dopuszczalne jest tylko i wyłącznie odrębne rozliczenie każdej z gwarancji.

6. Dochodzenie dalszych roszczeń

Klienci, którzy nie będą usatysfakcjonowani z otrzymanej kwoty, mogą dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego względem Sky Club sp. z o.o., z którą zawarli umowę cywilno–prawną o świadczenie usług turystycznych.


W razie pytań prosimy o kontakt.