Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
14.03.2019
Informacja o likwidacji UFK

Informujemy o likwidacji UFK:

1) UFK Europa ALTUS Akcji (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji;

2) UFK Europa Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania w likwidacji;

3) UFK Europa Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji.

Wymienione UFK zostały zlikwidowane w dniu 07.03.2019 r., z przyczyn niezależnych od nas.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI) w dniu 07.03.2019 r. odkupiło wszystkie jednostki uczestnictwa subfunduszy, które stanowiły aktywa wymienionych UFK i zakończyło proces likwidacji tych subfunduszy. Likwidacja subfunduszu nastąpiła wcześniej niż pierwotnie wskazywany przez TFI termin, tj. 31.03.2020 r. Jednostki uczestnictwa zlikwidowanych subfunduszy zostały odkupione wg wyceny z dnia 05.03.2019 r.

Wymienione UFK oferowane były w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

O dalszych krokach poinformujemy Ubezpieczających na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

NOTOWANIA

więcej notowań