Słownik pojęć - Centrum Obsługi Klienta - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA

SŁOWNIK POJĘĆ
Całkowita niezdolność do pracy / inwalidztwo
Nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, potwierdzona stosownym dokumentem.

Certyfikat
Dokument potwierdzający przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia.

Czasowa niezdolność do pracy
Okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Dożycie
Dotrwanie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nastąpi, jeśli w dniu wskazanym na Certyfikacie / Polisie jako zakończenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony będzie żył.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018