Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
MULTI SELECT II

O UBEZPIECZENIU

 

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:

jednorazowa – minimalnie 30 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
 • możliwość zainwestowania środków w indywidualnie wybranym Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
 • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z Umowy Ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczającego 
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia "Multi Select II"
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 

 

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich aktywów

 

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela i zamieszczona poniżej karta informacyjna FIZ, która stanowi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia "Multi Select II"

 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zostały określone w Regulaminie UFK.
jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie „Multi Select II” było oferowane za pośrednictwem naszego partnera - Alior Bank S.A., który dynamicznie rozwija się na szybko rosnącym polskim rynku finansowym.

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Multi Select II”, możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyka RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „Multi Select II” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załącznikach do Regulaminu UFK

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.