Gold Performance, kontrakty terminowe online - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Gold Performance

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

2 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 20 000 zł

aktywa UFK

Aktywa UFK:

depozyty bankowe, kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna, za ryzyko, za zarządzanie, Likwidacyjna, od Wyników
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • możliwość zainwestowania w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy bazujący na notowaniach cen złota
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „EUROPA FUND GPX/2012/01” opiera się na strategii inwestycyjnej zarządzanej przez Noble Funds TFI S.A.

 

O UFK

  • Celem UFK „EUROPA FUND GPX/2012/01” jest odzwierciedlanie powiększonej o 4% w skali roku zmiany procentowej ceny złota obliczanej na podstawie popołudniowego fixingu na giełdzie w Londynie (kod w serwisie Bloomberg: GOLDLNPM Index)

  • Co najmniej 70% aktywów UFK inwestowanych jest w depozyty bankowe. Pozostałą część inwestycji stanowią kontrakty terminowe na złoto (Gold Future) notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago, środki pieniężne na rachunku prowadzonym w związku z inwestowaniem w kontrakty terminowe oraz kontrakty forward USD/PLN dla celów zabezpieczenia pozycji walutowej

  • Strategia inwestycyjna UFK dopuszcza zajmowanie wyłącznie długich pozycji na kontraktach terminowych opiewających na złoto, w związku z tym UFK nie może zarabiać na spadkach notowań cen złota. Wartość ekspozycji w kontraktach terminowych opiewających na złoto (rozumiana jako zaangażowanie wynikające z zajętych pozycji w kontraktach terminowych) jest ustalana według zasad zdefiniowanych w Regulaminie UFK

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?

 

Ubezpieczenie „GOLD PERFORMANCE” było oferowane za pośrednictwem naszego partnera – Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „GOLD PERFORMANCE” możesz zamówić rozmowę telefoniczną, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.ryzyka RYZYKA
  • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferowany w ramach ubezpieczenia „GOLD PERFORMANCE” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.