Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
DUO INVEST

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

3 lata
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 20 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
wstępno-dystrybucyjna od Składki, administracyjno-dystrybucyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • dywersyfikacja inwestycji poprzez alokację 60% Składki Zainwestowanej w UFK Europa UniObligacje oraz 40% Składki Zainwestowanej w UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpiezenia
  • możliwośc wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego lub Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
O UFK

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne określonego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

  • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela i zamieszczona poniżej karta informacyjna FIZ, która stanowi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „DUO INVEST

  • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1do Regulaminu UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie "DUO INVEST" jest oferowane za pośrednictwem naszego partera - Idea Bank S.A., który dynamicznie rozwija się szybko na rosnącym polskim rynku finansowym.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „DUO INVEST” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyko RYZYKA
  • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „DUO INVEST” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 12 do Regulaminu UFK

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem, w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.