Komentarz rynkowy grudzień 2014: podsumowanie rynku inwestycyjnego w 2014 roku. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
26.01.2015
Komentarz rynkowy grudzień 2014: podsumowanie rynku inwestycyjnego w 2014 roku
Rok 2014 był ciekawym i w większości pozytywnym okresem dla inwestorów. Był to także czas niepewności i obaw: czy wygaszanie QE w USA zatrzyma wzrost gospodarczy i wzrosty indeksów giełdowych? Czy Unia Europejska pogrąży się w recesji i deflacji? Czy kraje PIIGS będą finansowały spłatę zadłużenia? Czy w Chinach znacząco spowolni się wzrost PKB? Czy Japonia wyrwie się na dobre z dwóch dekad stagnacji?

Zaufanie inwestorów giełdowych w Stanach Zjednoczonych okazało się trafione: gospodarka urosła o ponad 2%, a trwająca od lutego 2009 r. hossa była kontynuowana także w 2014 r. Główne indeksy: S&P 500 i Nasdaq wzrosły po ok. 13%. Mimo oczekiwanych podwyżek stóp procentowych rynek akcji w USA pozostanie w trendzie wzrostowym w 2015 r. Wskazują na to zarówno wyniki finansowe przedsiębiorstw, jak i opinie inwestorów. Jednak to nie Stany zanotowały największe wzrosty indeksów akcji. Pod tym względem bezkonkurencyjny okazał się chiński Shanghai Composite, który urósł aż o 65%! I to w okresie, gdy co miesiąc docierały do inwestorów informacje o zagrożeniu realizacji planowanego na ten rok wzrostu PKB Chin (7,5%). Wdrożone przez rząd chiński działania wspierające rozwój, w tym inwestycje publiczne w infrastrukturę, okazały się wystarczającym magnesem dla inwestorów. Najbardziej perspektywiczny jest nieco zacofany indyjski rynek. Indie dopiero stoją przed dużymi reformami ekonomicznymi, a mimo to krajowy indeks BSE wzrósł w minionym roku o 37%. Pozostając w Azji - rząd Japonii intensyfikował działania zmierzające do zwiększenia popytu wewnętrznego oraz eksportu poprzez osłabianie kursu jena. Częściowo okazały się one skuteczne, towary produkowane w tym kraju są dzisiaj o 1/3 tańsze w relacji do dolara niż przed rokiem.

Uwaga na surowce

Unijny rynek akcji, tak jak gospodarka UE, nie zanotował wzrostów, ale także nie przyniósł strat. Stagnacja gospodarcza Unii wpłynęła zniechęcająco na inwestorów, z wyjątkiem Niemiec, gdzie DAX największej gospodarki Unii wzrósł o 7%. Trafionym natomiast było inwestowanie w Turcji. Jeszcze pod koniec 2013 r. komentarze analityków wskazywały na dużą niepewność i ryzyko inwestycji w Turcji, a tymczasem tamtejszy BIST wzrósł o 43% i w 2015 r. Turcja jest bardzo obiecującym rynkiem do poszukiwania zysków.

Spadające ceny surowców sprawiły wiele problemów w eksportujących je gospodarkach. Do września giełdy w Brazylii i Argentynie bardzo dynamicznie rosły, odpowiednio 29 % i 40%, aby z początkiem przecen ceny ropy spadać i w efekcie zakończyły rok na poziomach początkowych.

Warszawski indeks szerokiego rynku, podobnie największych spółek, pozostawał w niskiej, kilkuprocentowej zmienności i zachował wartości ze stycznia. W wyniku zmiany strategii inwestowania przez OFE stratę na poziomie -15% zanotował indeks mniejszych spółek. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na zainteresowanie inwestycjami w polską, na tle Europy silną, gospodarkę były eskalacje wydarzeń na Ukrainie zniechęcające kapitał zagraniczny do inwestycji. Podsumowując, 2014 r. był dobrym rokiem dla inwestycji w akcje pod warunkiem odpowiedniej selekcji geograficznej i unikania inwestycji w gospodarki surowcowe i unijną.

Dla rynku obligacji poprzedni rok rozpoczął się od przeceny, wynikającej m.in. z powracającej niepewności wobec kondycji finansowej krajów z wcześniejszymi problemami budżetowymi. Później w tym samym czasie nastąpiło przeniesienie obligacji z OFE do ZUS-u, jednak ten pozytywny dla rynku efekt został zniwelowany przez opisane wcześniej wydarzenia na Ukrainie, co skutkowało pasywnością inwestorów zagranicznych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen obligacji była narastająca świadomość stagnacji gospodarczej w Europie i kolejne decyzje o obniżeniu stóp procentowych. W efekcie tego rentowności polskich 10-latek zmniejszyły się o blisko połowę, a inwestujący w obligacje odnotowali nadspodziewanie korzystny okres zysków.

Zaufanie do inwestycji 2015

Rok 2015 r. to niska cena ropy w pierwszych miesiącach i prawdopodobne luzowanie polityki monetarnej w UE. Pierwszy czynnik wskazuje na konieczną ostrożność w lokowaniu inwestycji w krajach rozwijających się, których podstawą gospodarki są surowce. Drugi jest nieprzewidywalny: jeżeli wolumeny skupu obligacji przez ECB będą na poziomach od dawna spekulowanych i oczekiwanych, może powrócić zaufanie do inwestycji w walory udziałowe i marazm giełd europejskich odejdzie w zapomnienie. Z drugiej jednak strony inwestorzy europejscy nie są tak optymistyczni jak w USA i możemy zaczekać kilka miesięcy aż zaufanie do wzrostu gospodarczego w UE powróci. Bez większego ryzyka natomiast można oceniać inwestycje w Indiach, Chinach i Turcji. Polska giełda będzie zachowywać się równolegle do unijnych.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.