Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
16.03.2022 Informacja o zmianach w Zarządzie

Wrocław, 16.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadającej numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje, iż z dniem 15 marca 2022 r. do składu  Zarządu X kadencji TU Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołani zostali nowi członkowie Zarządu pan Krzysztof Morawski oraz pan Grzegorz Pawlicki, którym powierzono funkcję Członków Zarządu.

Jednocześnie TU Europa S.A. informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. Wiceprezes Zarządu pan Maciej Kloze oraz Członek Zarządu pani Marta Małek-Bernadzikowska złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie TU Europa S.A. oraz z pełnionych w nim funkcji:

  1.     Wiceprezesa Zarządu – pan Maciej Kloze,
  2.     Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem – pani Marta Małek-Bernadzikowska

z dniem 14 marca 2022 r. (z końcem tego dnia).

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                 

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu

 

Wrocław, March 16, 2022

 

Dear Sirs,                                                                             

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62,53-413 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up (hereinafter: "TU Europa S.A.") hereby informs that on March 15, 2022, Mr. Krzysztof Morawski and Mr. Grzegorz Pawlicki were appointed to the 10th term Management Board of TU Europa S.A. as Members of the Management Board for the joint term of office.

At the same time, TU Europa S.A. informs that on March 1, 2022, Vice President of the Management Board, Mr. Maciej Kloze and Member of theManagement Board, Ms. Marta Małek-Bernadzikowska resigned from the Management Board of TU Europa S.A. and from the functions of:

  1.     the Vice-President of the Management Board - Mr. Maciej Kloze
  2.     the Member of the Management Board responsible for risk management - Ms. Marta Małek-Bernadzikowska.

as of March 14, 2022 (at the end of that day).