Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
01.12.2020 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Wrocław, dnia 01.12.2020 r.

 

 HDI International AG
HDI-Platz 1, 30-659
Hanower, Niemcy

        Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi,
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokio, Japonia

           Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

 Getin Noble Bank S.A. 
ul. Rondo I. Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 3, art. 5 § 5  k.s.h oraz zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

6) Wolne wnioski.

7) Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu                 

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu

 

  

Wrocław, December 1, 2020

  

 HDI International AG 
HDI-Platz 1, 30-659 
Hannover, Germany

 

       Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi, 
2-chome, Chiyoda-ku, 
100-0005 Tokyo, Japan

  

        Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66 
53-413 Wrocław

  

 Getin Noble Bank S.A.
ul. Rondo I. Daszyńskiego 2C 
00-843 Warszawa

 

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław - Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, acting pursuant to Article 398, Article 399 § 1, Article 402 § 3 and Article 5 § 5 of the Code of Commercial Companies and pursuant to § 11(1) of the Company Articles of Association, convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on December 22, 2020 at 10:00 a.m. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

 

Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting:

1) Opening of the General Shareholders Meeting.

2) Appointment of the Chairperson.

3) Confirmation that the General Shareholders Meeting was convened correctly and has capacity to adopt resolutions.

4) Acceptance of the Agenda.

5) Appointment of new member of Supervisory Board.

6) Any other business.

7) Closing of the Meeting.

 

Pursuant to Article 406 § 1 of the Commercial Companies Code the persons authorized under registered shares who are entitled to vote have the right to attend the general shareholders meeting if they are entered into the share register no later than one week prior to the Annual General Shareholders Meeting.

  

The Management Board of TU Europa S.A.