Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
06.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU Europa S.A.

Warszawa, 06.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadającej numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje, iż z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, t.j. z dniem 4 kwietnia 2020 r., do składu Zarządu TU Europa S.A. IX kadencji na okres wspólnej kadencji powołany został Pan Artur Chądzyński, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  

 

Warsaw, April 6, 2020

 

Dear Sirs,                                                                             

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up (hereinafter: "TU Europa S.A."), would like to inform that on the day following the date of the Annual General Meeting approving the financial statements and Management Board's report for 2019, i.e. on April 4, 2020, Mr. Artur Chądzyński was appointed to the 9th term Management Board of TU Europa S.A. as Vice President of the Management Board for the joint term of office.