Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
30.10.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

- UFK Europa InWarren (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Cel i strategia inwestycyjna wyżej wymienionego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będzie tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowić będą aktywa tego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.


Celem inwestycyjnym InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. InWarren Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokuje do 100% aktywów w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez spółkę Berkshire Hathaway Inc., papiery wartościowe lub udziały spółek, w które pośrednio lub bezpośrednio lokuje aktywa spółka Berkshire Hathaway Inc., papiery wartościowe lub udziały spółek, które bezpośrednio lub pośrednio lokują lub ulokowały aktywa w papiery wartościowe i prawa majątkowe wskazane powyżej, a także wierzytelności wobec powyższych podmiotów, z jednoczesnym zabezpieczeniem ryzyka kursowego poprzez wykorzystanie transakcji typu forward.


Planowana data utworzenia wyżej wymienionego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego to 02.12.2015 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostanie dodany do Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select”.

NOTOWANIA

więcej notowań