Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
SKARBNICA MOŻLIWOŚCI

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia: 
         

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 


 18-70 lat

skladka
Składka:

Składka – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

UFK bedący Portfelem Modelowym: jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne

UFK nie bedące Portfelem Modelowym: jednostki uczestnictwa polskiego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI)

ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty/koszty:

administracyjno-dystrybucyjna

za ryzyko ubezpieczeniowe

przy odstąpieniu od umowy ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej lub przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia


dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, konwersja, zmiana danych do umowy ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
 • szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w tym 1 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy o strategii modelowej tzw. Portfel Modelowy,  pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Skarbnica Możliwości”
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego
 • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają świadczenie z umowy ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczającego
O UFK

 • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będącego Portfelem Modelowym stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, depozyty oraz środki pieniężne

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie będących portfelem modelowym stanowią wyłącznie jednostki uczestnictwa określonego funduszu inwestycyjnego

 • Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Skarbnica Możliwości” jest aktywnie dostosowywany do wymagań inwestorów. Dokładną listę UFK można znaleźć w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich aktywów

 • Szczegółowe informacje o danym funduszu inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronie poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Skarbnica Możliwości

jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany był do 1.07.2019 r. za pośrednictwem naszego partnera - Idea Bank S.A.

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Skarbnica Możliwości” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyko RYZYKA

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.