Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
EQUITY INVESTOR

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 62 lat
skladka
Składka:


Składka Jednorazowa – minimalnie 20 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:


Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • możliwość zainwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego lub Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK EQUITY INVESTOR" stanowią Certyfikaty Inwestycyjne TRIGON XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów.

  • Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skad Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także ryzyk związanych z inwestowaniem w Funduszu Inwestycyjny Zamknięty, zawiera karta informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK EQUITY INVESTOR"

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „EQUITY INVESTOR

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1.

jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie "EQUITY INVESTOR" było oferowane za pośrednictwem naszego partnera - Idea Bank S.A.
Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „EQUITY INVESTOR" możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyko RYZYKA

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.