Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce
UFK Europa Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
DATA WYCENA
PLN
2022-05-26 125.67 up -2.66% -13.63% -17.12% 3.01% -0.84%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) [ZŁ]OPIS UFK
Aktywa UFK Europa Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) stanowią Jednostki Uczestnictwa Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO). Strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Deklarowana polityka Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego: Fundusz inwestuje swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP oraz w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub nabywane w obrocie pierwotnym, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz inwestuje średnio 25% wartości aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 75% zarządzanych środków stanowią instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu/Subfunduszu Inwestycyjnego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego. Prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego znajdziesz tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego otwartego.NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-09-04
KATEGORIA Mieszany
RYZYKO
Wskaźnik ryzyka UFK jest to wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.