Komentarz rynkowy marzec 2014: Rynek złota - bezpieczny element portfela inwestycyjnego. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
01.03.2014
Komentarz rynkowy marzec 2014: Rynek złota - bezpieczny element portfela inwestycyjnego

Inwestorzy na rynku złota

  • Banki centralne: w stosunku do krajów rozwiniętych, większość krajów emerging markets dysponuje stosunkowo niewielkimi zasobami wobec wartości rezerw walutowych.
  • Fundusze typu ETF: fundusze, których wycena udziałów odzwierciedla cenę złota i jest uzależniona od ceny posiadanych zasobów kruszcu, kontraktów, certyfikatów na złoto.

Sytuacja rynkowa:


Po 12 latach wzrostów cen złota, 2013 rok przyniósł gwałtowne załamanie przy cenie około 1619 $/uncję. Spadek pomiędzy marcem a czerwcem ubiegłego roku był najsilniejszą kwartalną przeceną historii. Zasoby kruszcu w funduszach ETF opartych na złocie zmniejszyły się o 1/3, (881 ton). Strata była spowodowana głównie pozytywnymi prognozami makro na najbliższe lata, hossą na rynku akcji i stopniowym wygaszaniem programu luzowania polityki monetarnej (QE) w USA. Zakupy ograniczyły także banki centralne: w 2013 roku zakupiły 369 ton, o 32% mniej niż w poprzednim.

Od początku 2014 roku w notowaniach cen złota widać znaczne ożywienie i poprawę nastrojów inwestorów. Cena złota wzrosła o około 12% i dotarła do poziomu z października 2013. Czynnikami sprzyjającymi do wzrostu cen był przede wszystkim powrót zainteresowania inwestycjami w fundusze ETF, pozycje zakupowe inwestycji spekulacyjnych kilkakrotnie przewyższają pozycje krótkie. Dla sytuacji na rynku złota w formie fizycznej istotne są informacje napływające z Chin i Indii, ich łączny popyt na złoto to ponad 50% surowca w obrocie (Europa i USA 10%). Chińska gospodarka spowalnia, informacja o problemach z regulacją płatności odsetkowych za obligacje przez Shanghai Chaori Solar Energy S&T nie buduje zaufania do kondycji chińskich firm, jednak prawdopodobieństwo skuteczności wprowadzanych reform w gospodarce jest oceniane wysoko a poziom zakupów złota nie zmniejsza się. Indie, po wprowadzeniu restrykcji celnych w imporcie złota, obecnie głównie z powodu protestów społecznych rozważają ich ograniczenie przed nadchodzącymi wyborami do parlamentu.

Podsumowując, determinantami wzrostu popytu na złoto są:


  • niedowartościowanie obecnych rynkowych wycen kontraktów, wobec historycznie odnotowanych,
  • niepewność stabilnego wzrostu PKB w USA i Europie, pomimo pozytywnych prognoz,
  • sytuacja na Ukrainie spotęgowana obecną inwazją Rosji na Krymie, przy rosnącej obecnie awersji do ryzyka rośnie waga złota jako bezpiecznej inwestycji.
  • popyt na złoto w Chinach i Indiach,

Potencjalny dalszy rozwój sytuacji na rynku złota to w ocenie negatywnej zatrzymanie odrabiania strat na cenie kruszcu w sytuacji szybkiej stabilizacji geopolitycznej na Ukrainie, utrzymaniem niskich stóp procentowych przez banki centralne i stabilizacją wzrostów PKB w USA, Europie i Azji co może skutkować wzrostem popytu na inwestycje agresywne.
Najbardziej prawdopodobnym według nas scenariuszem w nadchodzących miesiącach wydaje się być budowanie bazy pod nowy trend wzrostowy i powrót kursu powyżej ważnego technicznie poziomu 1525 USD/uncję. Pogłębienie korekty z 2013 roku wydaje się mniej prawdopodobne, nawet przy zakończeniu kryzysu w Europie wschodniej, złoto może nadal stanowić stosunkowo bezpieczny element portfela.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami.Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań