Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
01.06.2022
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Informujemy, iż 01.06.2022 r. zmianie uległa nazwa UFK Europa Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) oferowanego w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”:

Było:
Jest:
UFK Europa Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) UFK Europa Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

 

Powyższa zmiana nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wynika ze zmiany nazwy funduszu inwestycyjnego otwartego, który stanowi aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i związana jest ze zmianą polityki inwestycyjnej funduszu.

Fundusz inwestycyjny Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Do 20% aktywów funduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 20% aktywów funduszu może być lokowane w depozyty. Do 20% aktywów funduszu może być lokowane w inne tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa funduszu, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Modelowo fundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje co najmniej 80% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, które są notowane lub znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych, w tym akcje spółek lub warranty, spółek zarejestrowanych, notowanych lub prowadzących znaczącą część swojej działalności gospodarczej na terenie państw rynków.

W razie pytań prosimy o kontakt.