Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
WYMARZONE PERSPEKTYWY PLUS

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia: 
         

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Czas trwania Umowy Ubezpieczenia:   

na czas określony do ukończenia 80 roku życia
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci i dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 
Wariant Standardowy: 18-70 lat

Wariant Senior: 70-77 lat

skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 25 000 zł
Składka Dodatkowa – minimalnie 200 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:
UFK bedący Portfelem Modelowym "Strategia Niebieska Plus": jednostki uczestnictwa polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty/koszty:

administracyjno-dystrybucyjna

za ryzyko ubezpieczeniowe (zawiera się w opłacie administracyjno-dystrybucyjnej)

przy odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia po otrzymaniu pierwszej informacji rocznej lub przy wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub przy Częściowym Wykupie


dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy bedący Portfelem Modelowym "Strategi Niebieska Plus" 
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci
  • Po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego po spełnieniu warunków określonych w OWU dokonywany jest automatyczny Częściowy Wykup. Automatyczny Częściowy Wykup jest realizowany przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa UFK z Rachunku Ubezpieczającego. Liczba Jednostek Uczestnictwa UFK, która podlega umorzeniu, odpowiada wartości 2,5% (w skali roku) Składki Jednorazowej pomniejszonej o wypłaty z Umowy Ubezpieczenia dokonane na wniosek Ubezpieczającego. Automatyczny Częściowy Wykup jest realizowany niezależnie od wyników Portfela Modelowego „Strategia Niebieska Plus".
     
O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będącego Portfelem Modelowym stanowią Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, depozyty oraz środki pieniężne  • Celem UFK jest wzrost wartości Aktywów

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronie danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego


jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany jest za pośrednictwem naszego partnera - BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje o Agencie znajdziesz tutaj.

W celu zakupu ubezpieczenia możesz udać się do placówki BNP Paribas Bank Polska S.A. i porozmawiać z doświadczonym Doradcą, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy Plus”.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy Plus” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyko RYZYKA

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjnyPowyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.