Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
20.01.2016 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RKT-11/2015 Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w toku postępowania toczącego się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kierując się dobrem Konsumentów złożyło wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej dotyczącej obniżenia wysokości opłat pobieranych w razie przedterminowego zakończenia stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną i jednorazową, tak w ubezpieczeniach indywidualnych, jak i grupowych. Szczegółowy wykaz ubezpieczeń objętych zakresem zobowiązania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. obejmuje zaproponowanie Konsumentom, będącym stroną umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych w oparciu o wzorce umów wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, zawarcia aneksów zmieniających umowy ubezpieczenia na korzyść Konsumentów, a w przypadku umów ubezpieczenia grupowego zawartych w oparciu o wzorce umów wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, zawarcia z ubezpieczającymi aneksów zmieniających postanowienia umów ubezpieczenia grupowego na korzyść ubezpieczonych. W razie braku zawarcia aneksu z ubezpieczającym, Spółka będzie proponować wprowadzenie zmian do stosunku ubezpieczenia bezpośrednio ubezpieczonym.

Zobowiązanie Spółki zostało zaakceptowane przez Prezesa UOKiK w decyzji nr RKT-11/2015 z dnia 2.11.2015 r. (pełna treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej UOKiK: http://uokik.gov.pl/decyzje).

W wykonaniu ww. zobowiązania Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. podejmie czynności zmierzające do zmiany stosunków ubezpieczenia wg następujących zasad:

Wysokość opłaty likwidacyjnej należnej ubezpieczycielowi w poszczególnych latach ubezpieczenia ulega obniżeniu zgodnie z poniższymi zasadami:
a) w przypadku ubezpieczeń ze składką regularną:
  • przewidujących dziesięcioletni lub jedenastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, tj.: „INWESTYCYJNY PLAN EMERYTALNY” (oferowanego od 04.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 05.02.2013 r. do 28.02.2013 r. oraz od 07.03.2013 r. do 31.05.2013 r.), „INWESTYCYJNY PLAN EMERYTALNY PLUS” (oferowanego od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 05.02.2013 r. do 28.02.2013 r. oraz od 05.03.2013 r. do 31.05.2013 r.), „INWESTYCYJNY PLAN EMERYTALNY 57 PLUS” (oferowanego od 04.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 05.02.2013 r. do 28.02.2013 r. oraz od 07.03.2013 r. do 31.05.2013 r.), „INWESTYCYJNY PLAN EMERYTALNY_IE” (oferowanego od 17.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 13.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), „MEGAPROFIT 10” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MEGAPROFIT 10 PLUS WARIANT A” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MEGAPROFIT 10 PLUS WARIANT B” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MEGAPROFIT 5” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MEGAPROFIT 5 PLUS WARIANT A” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MEGAPROFIT 5 PLUS WARIANT B” (oferowanego w okresie od 30.09.2011 r. do 01.07.2014 r.), „MULTIPROFIT” (oferowanego w okresie od 04.07.2011 r. do 17.09.2013 r.), „Uniwersum Plan Oszczędnościowy" (oferowanego w okresie od 10.07.2013 r. do 30.09.2013 r.), opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla klienta.


Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 15,00%
4 10,00%
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
4 10,00%
5 5,00%
6 4,00%
7 3,00%
8 2,00%
9 1,00%
10 0,00%
11 0,00%


  • przewidujących piętnastoletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, tj.: „Infinity III” (oferowanego od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r.), „Invest Plan” (oferowanego od 07.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 08.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), „RÓWNOWAGA KREDYTOWA” (oferowanego od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 06.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), „RÓWNOWAGA KREDYTOWA_IE” (oferowanego od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 06.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), „RÓWNOWAGA OSZCZĘDNOŚCIOWA” (oferowanego od 04.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 15.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), „STRATEGIA 80/20 VII” (oferowanego od 03.01.2013 r. do 31.01.2013 r. oraz od 06.02.2013 r. do 28.02.2013 r.), opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla klienta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
3 25,00%
4 24,00%
5 23,00%
6 22,00%
7 20,00%
8 15,00%
9 10,00%
10 5,00%
11 4,00%
12 3,00%
13 2,00%
14 1,00%
15 0,00%

  • przewidujących pięcioletni okres pobierania opłaty likwidacyjnej, tj.: „Idealny Fundusz Plus” (oferowanego w okresie od 14.03.2014 r. do 31.03.2015 r.), opłaty likwidacyjne należne Spółce w poszczególnych latach ubezpieczenia zostaną obniżone do wysokości określonej w poniższej tabeli, chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla klienta.

Rok polisy
Opłata likwidacyjna (% wartości rachunku)
1 nie dotyczy z uwagi na brak takich stosunków ubezpieczenia
2 3,00%
3 2,00%
4 1,00%
5 0,00%

b) w przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową – opłata likwidacyjna zostanie określona na poziomie nie wyższym niż 4% wartości rachunku lub składki zainwestowanej (w zależności od podstawy obliczania opłaty likwidacyjnej wskazanej dotychczas w umowie ubezpieczenia), chyba że umowa ubezpieczenia w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla klienta.

Powyższe zobowiązanie Spółki odnosi się również do opłat likwidacyjnych określonych w poszczególnych warunkach ubezpieczenia jako „opłata rozliczeniowa”, „opłata operacyjna” lub „opłata manipulacyjna”.

Powyższe zasady stosować się będzie odpowiednio w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wniosku o częściową wypłatę wartości wykupu – jeśli konstrukcja ubezpieczenia przewiduje taką dyspozycję.

W przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia (to jest umów innych, niż ubezpieczenia grupowe), zawartych w oparciu o wzorce wskazane w Załączniku nr 1, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wyśle każdemu z Konsumentów listem poleconym pisemną ofertę zawarcia aneksu zmieniającego odpowiednio postanowienia zawartej z nim umowy ubezpieczenia wraz z pismem przewodnim. Zmiana umowy ubezpieczenia wejdzie w życie z dniem jego zawarcia przez Strony – to jest z dniem doręczenia obustronnie podpisanego aneksu Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

W przypadku umów ubezpieczenia grupowego zawartych w oparciu o wzorce wskazane w Załączniku nr 1, zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu zawartego pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. a ubezpieczającymi. Gdyby nie udało się doprowadzić do zawarcia aneksu w terminie wynikającym z ww. decyzji Prezesa UOKiK, albo gdyby nie doszło do zawarcia z ubezpieczającym aneksu do umowy ubezpieczenia grupowego w terminie poprzedzającym złożenie przez ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia wraz z dyspozycją wykupu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. będzie oferowało poszczególnym ubezpieczonym indywidualne porozumienia modyfikujące treść stosunku ubezpieczenia.

Pragniemy wskazać, że aneks i porozumienie nie stanowią ugody w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a podpisanie przez Państwa aneksu ani porozumienia nie zamyka Państwu drogi do dochodzenia swoich prawnie chronionych interesów, w tym w szczególności dalej idących roszczeń dotyczących wartości wykupu lub opłaty likwidacyjnej na drodze cywilnej.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 500 300* lub +48 71 36 92 887.


*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora