Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
25.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wrocław, 25.09.2020 r.

 

 HDI International AG
HDI-Platz 1, 30-659
Hannover, Germany

        Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi,
2-chome, Chiyoda-ku,
100-0005 Tokyo, Japan

           Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

 Getin Noble Bank S.A. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”)na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w TU Europa S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie TU Europa S.A., tj. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.

 

 Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu                    Marta Małek-Bernadzikowska - Członek Zarządu

 

  

Wrocław, September 25, 2020

  

 HDI International AG 
HDI-Platz 1, 30-659 
Hannover, Germany

 

       Meiji Yasuda Life Insurance Company
1-1 Marunouchi, 
2-chome, Chiyoda-ku, 
100-0005 Tokyo, Japan

  

        Getin Holding S.A. 
ul. Gwiaździsta 66 
53-413 Wrocław

  

 Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa

 

FIRST CALL TO SUBMIT SHARE CERTIFICATES

 

Pursuant to Article 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and Partnerships and Certain Other Acts, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up (hereinafter: "TU Europa S.A."), hereby calls upon its shareholders to submit share certificates to TU Europa S.A.

Share certificates must be submitted to the registered office of TU Europa S.A., i.e. at ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.