O UFK

  • Fundusz Kapitałowy „Europa UFK Obligacji Korporacyjnych” to autorska strategia inwestycyjna stworzona  oraz aktywnie zarządzana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

  • Co najmniej 70% aktywów UFK inwestowane jest w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz bankowe papiery wartościowe

  • Strategia inwestycyjna UFK, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo opisane Regulaminie UFK

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017