Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
05.10.2020
Informacja o likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pozyskaną przez nas informacją wyrażoną w komunikacie z dnia 23.09.2020 r., BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „BNP TFI”) w dniu 24.09.2020 r. rozpoczął likwidację subfunduszu BNP Paribas Aktywny, wydzielonego ramach Funduszu BNP Paribas Premium SFIO (dalej „Fundusz”) działając na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Statutu Funduszu. W trakcie procesu likwidacji nie będzie możliwe nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz nie będzie publikowana wycena Funduszu. Zakończenie likwidacji Funduszu jest planowane na dzień 24 września 2023 roku, przy czym jest to termin orientacyjny i może on ulec zmianie.

Jak podaje BNP TFI celem likwidacji Funduszu jest zbycie aktywów Funduszu, ściągnięcie jego należności, i co najważniejsze: zaspokojenie wierzycieli Funduszu i umorzenie jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu.

Środki we wskazany powyżej Fundusz alokuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO), (dalej „UFK”). Tym samym likwidacja Funduszu rzutuje na UFK i powoduje zawieszenie możliwości złożenia dyspozycji nabycia, odkupu oraz konwersji tego UFK. Po zakończeniu likwidacji Funduszu, zgodnie z zapisami mających zastosowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej „OWU”) likwidacji ulegnie UFK, natomiast środki pieniężne skonwertujemy na domyślny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego cel i strategia inwestycyjna są według naszej najlepszej wiedzy najbardziej zbliżone do celu oraz strategii inwestycyjnej zlikwidowanego UFK.

Jednocześnie podejmujemy przewidziane prawem działania w ramach posiadanych przez nas kompetencji w celu zabezpieczenia interesu naszych Klientów oraz wycofania środków
z Funduszu.

Informujemy Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym alokującym środki w UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO), iż w trakcie likwidacji UFK w dalszym ciągu objęci są Państwo ochroną ubezpieczeniową w terminie i na warunkach zakreślonych treścią przedmiotowej umowy ubezpieczenia.

W trakcie likwidacji UFK opłaty administracyjne, w tym opłata za zarządzanie, będą nadal pobierane za każdy dzień, w którym  udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim będą pobierane zgodnie z zapisami OWU oraz tabelą opłat i limitów.

Pełna wersja komunikatu BNP Paribas TFI S.A. jest dostępna pod linkiem:

Komunikat BNP Paribas TFI S.A.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.