Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

AML

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jaka instytucja obowiązana wykonująca działalność, o której mowa w dziale I załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. w zakresie świadczenia usług ubezpieczeń na życie wdrożyła wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (AML - ang. Anti Money Laundering) – Procedurę postępowania TU na Życie Europa S.A. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu. W związku z powyższym na Spółce ciąży obowiązek wykonywania szeregu czynności takich jak:

1/ przeprowadzanie oceny poziomu rozpoznanego ryzyka w obszarze AML,

2/ identyfikacja i weryfikacja klientów, w tym także ustalenie czy klient jest osoba na eksponowanym stanowisku politycznym (tzw. PEP – ang.: Politcally Exposed Person) oraz kto jest beneficjentem rzeczywistym klienta,

3/ analizowanie transakcji, a także

4/ przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) danych na temat transakcji podejrzanych.


Kto jest klientem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.?

Klient to, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, na rzecz której instytucja obowiązana świadczy swoje usługi lub w imieniu której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej. Z tak zdefiniowanym klientem instytucja obowiązana współpracuje – albo nawiązuje stałe stosunki gospodarcze, albo przeprowadza na jego zlecenie pojedyncze transakcje okazjonalne. Ważnym aspektem definicji klienta jest stwierdzenie ustawodawcy, że w wypadku umowy ubezpieczenia klientem jest osoba ubezpieczająca, a nie ubezpieczana, co rodzi spore komplikacje w zakresie wykonywania przez Spółkę obowiązków w przypadku ubezpieczeń grupowych.


Kim jest osoba z grupy PEP?

Definicja PEP-a znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy AML.

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) Szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) Członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) Członków organów zarządzających partii politycznych,

d) Członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) Członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) Ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) Członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarby Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) Dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) Dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji.

 

Definicja członków rodziny PEP-a znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy AML. Poprzez członka rodziny PEP-a rozumie się:

a) Małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) Dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) Rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

Definicja osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP-a znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy AML. Poprzez osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP-a rozumie się:

a) Osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) Osoby fizyczne będące jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Osoby, które zawierają się w wymienionych trzech definicjach, tj. właściwy PEP, członek rodziny PEP-a oraz znany jako bliski współpracownik PEP-a w ujęciu ustawy traktuje się jak PEP – tzw. osoba z grupy PEP.

 

W jaki sposób Spółka pozyskuje wiedzę w zakresie tego, czy klient jest PEP-em?

Podczas nawiązywania relacji z klientem lub aktualizacji danych Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. odbiera oświadczenie w zakresie PEP i/lub uzyskuje informacje odnośnie obecności na komercyjnych listach takich jak np. Dow Jones Factiva.

Czy oświadczenie klienta odnośnie PEP musi być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Tak. Zgodnie z art. 46 Ustawy klient składa papierowe oświadczenie, że należy lub nie należy do grupy PEP zawierające klauzulę o treści: „Będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Co w sytuacji, kiedy klient jest PEP-em?

W związku z tym, że relacja z PEP-em generuje dla Spółki zawsze wysokie ryzyko w sytuacji kiedy osoba zostanie zidentyfikowany jako PEP konieczne jest wydanie decyzji przez kompetentne osoby w zakresie lub nawiązania stosunków gospodarczych lub utrzymania stosunku gospodarczego z taką osobą.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym klienta?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

1/ w przypadku spółek będzie to udziałowiec / akcjonariusz posiadający ponad 25% prawa własności lub w przypadku braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do takiej osoby będzie to osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – np. zarząd;

2/ w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

3/ w przypadku osób fizycznych przyjmuje się, że ta osoba fizyczna jest beneficjentem rzeczywistym, chyba, że okoliczności i zachowanie klienta wskazują inaczej;

4/ w przypadku osób fizycznych ubezwłasnowolnionych lub niepełnoletnich beneficjentem rzeczywistym jest osoba sprawująca opiekę prawną / rodzic.

W jakim zakresie i kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. identyfikuje beneficjenta rzeczywistego?

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego klienta obejmuje ustalenie obligatoryjnie imienia i nazwiska oraz obywatelstwa, a fakultatywnie numeru PESEL / daty urodzenia, serii numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adresu zamieszkania.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej powinno poinformować klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych?

Tak. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy ma obowiązek poinformować klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z Ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. może pobierać kserokopie dowodów osobistych klientów i osób upoważnionych oraz przetwarzać informacje w nich zawarte?

Tak. Spółka w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy może przetwarzać dane osobowe składającego oświadczenie oraz w razie potrzeby sporządzać kopie dokumentów tożsamości.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. może przetwarzać informacje o beneficjentach rzeczywistych bez ich wiedzy?

Tak. Zgodnie z art. 34 ust. 6 Ustawy Spółka może przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. może rozwiązać umowę ubezpieczenia z powołaniem się na przepis Ustawy?

Tak. W przypadku, gdy Spółka nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy, rozwiązuje stosunek gospodarczy z klientem.

Czy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. może przekazać informacje dotyczące klienta Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

Tak. Przepisy Ustawy nakazują Spółce przekazywanie szczegółowych informacji do GIIF w przypadku stwierdzenia okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jakie zachowanie może zostać uznane za pranie brudnych pieniędzy?

Jest to czyn określony w art. 299 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). Treść Ustawy – TU

Jakie zachowanie może zostać uznane za finansowanie terroryzmu?

Jest to czyn określony w art. 165a Ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.). Treść Ustawy –  TU


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wyznaczyło osoby odpowiedzialne za system AML:

 - Wyznaczony Członek Zarządu: Wiceprezes Zarządu Pan Marat Nevretdinov

- Koordynator (Money Laundering Reporting Officer): Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance

oraz powołało Zespół ds. AML złożony z ekspertów wspierający Zarząd w wykonywaniu obowiązków określonych w Ustawie.

 

Każdy pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz inne osoby współpracujące, które zauważą okoliczności mogące wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy powinny powiadomić o tym fakcie osoby zajmujące się w Spółce przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy w Spółce wdrożono procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - pod adresem: https://tueuropa.pl/whistleblowing.htm można zgłosić takie naruszenie.

Więcej o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów – TU oraz na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – TU

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 500 300 lub 71 36 92 887* od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.


* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania