Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
04.04.2022
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż 01.04.2022 r. zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia:


Było:
Jest:
Umowa ubezpieczenia:
UFK Europa Investor Top 25 Małych Spółek FIO
UFK Europa Investor Top Małych i Średnich Spółek FIO
Dobry Start Juniora
UFK Europa Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO)
UFK Europa Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO)
FWR Optymalny Portfel Nest Solidne Inwestycje Dobry Start Juniora
UFK Europa Ipopema Portfel Polskich Funduszy (IPOPEMA SFIO)
UFK Europa Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych (IPOPEMA SFIO)
FWR Optymalny Portfel Nest Solidne Inwestycje Dobry Start Juniora
UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)
UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO)
FWR Optymalny Portfel Optymalny Portfel II

 

Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione UFK zmieniły strategię inwestycyjną:  

  •          UFK Europa Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO) inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO), który min. 70% aktywów inwestuje w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.
  •          UFK Europa Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych (IPOPEMA SFIO) inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych (IPOPEMA SFIO), który od 50% do 70% lokat inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które pozwalają osiągać ekspozycję na kurs złota, a do 20% na kurs innych metali szlachetnych. Do 30% środków inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem metali szlachetnych.
  •          UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO) inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO), który zakłada aktywną zmianę udziałów dwóch strategii stanowiących główną kategorię portfela: NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) - każda może ważyć do 70% aktywów. Fundusz może również lokować środki bezpośrednio w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją w jednostki uczestnictwa, nie jest możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty.

Powyższe zmiany nazw i strategii inwestycyjnych UFK wynikają ze zmiany nazw i strategii inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, których jednostki uczestnictwa stanowią aktywa danego UFK.