Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku — co to takiego

Opublikowano

Kiedy rząd zapowiedział wprowadzenie dodatku węglowego, wraz z nim pojawiło się wiele pytań związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynku. Co to jest? Czemu ma służyć? Dlaczego powstała? Kto powinien złożyć deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku — co to jest

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku (w skrócie CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Złożenie deklaracji, dotyczącej źródła ogrzewania domu w CEEB jest obowiązkowe, a ponadto stanowi warunek otrzymania dodatku węglowego na zakup opału na zimę. CEEB prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Jest on również administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.

Kto musi złożyć deklarację do CEEB

Jak możemy przeczytać w art. 27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do złożenia deklaracji w CEEB zobowiązany jest właściciel/zarządca budynku lub właściciel lokalu w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw - obowiązek ten dotyczy wyłącznie właściciela/zarządcy budynku lub właściciela lokalu. Do złożenia deklaracji w CEEB zostały zobowiązane także gminy.

Do kiedy należy złożyć deklarację

Deklaracje składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.

Jak złożyć deklarację w CEEB

Wcześniej, tzn. od 1 stycznia do lipca 2021 roku dostępna była jedynie deklaracja w formie papierowej. Obecnie, czyli od lipca 2021 roku deklarację do CEEB można złożyć zarówno online, jak i w sposób tradycyjny. W tym pierwszym przypadku potrzebny będzie e-dowód, profil zaufany lub podpis elektroniczny. Jak wypełnić elektroniczną deklarację do CEEB? Wystarczy wejść na stronę http://www.ceeb.gov.pl i postępować według instrukcji. Dla tych, którzy wolą skorzystać z formy tradycyjnej, mamy dobrą wiadomość. Nadal mogą to zrobić we właściwym urzędzie gminy. Wszystkie niezbędne informacje, a także wzory deklaracji, są dostępne na stronie www.ceeb.gov.pl . To, jakie dane należy podać w deklaracji, reguluje wspomniana już ustawa:

 „1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c; 3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; 4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; 5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach”.

Deklaracja CEEB a dodatek węglowy

W przypadku rozpatrywania wniosku o dodatek węglowy, wiążący będzie wpis do CEEB na dzień 30 czerwca 2022 roku. Ma to zapobiec nadużyciom, tzn. zmianom w deklarowanych źródłach ciepła, których celem byłoby pobieranie kilku świadczeń jednocześnie lub wpisanie takiego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku węglowego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku — podsumowanie

Aktualizacja wpisu w CEEB lub zgłoszenie do niej nowego budynku, to dobra okazja, by pomyśleć o dodatkowej ochronie nieruchomości. Ubezpieczenie domu może się bowiem okazać doskonałym zabezpieczeniem przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. kradzież z włamaniem lub powódź (o ile nie wystąpią wykluczenia).

"Niniejszy artykuł służy jedynie celom informacyjnym i został sporządzony na podstawie powszechnie dostępnych informacji. Powstałe pomimo tego niezgodności informacji podanych w artykule ze stanem faktycznym nie stanowią podstawy odpowiedzialności TU Europa. W szczególności TU Europa nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w artykule. Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w artykule nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia informacji innych niż przedstawione; weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz rozważenia skorzystania z usług osób posiadających specjalistyczną wiedzę. TU Europa nie świadczy usług doradztwa prawnego, podatkowego czy finansowego. Artykuł zawiera odnośniki do serwisów internetowych innych firm. TU Europa nie ponosi odpowiedzialności za treści, dokładność ani za opinie wyrażane w tych serwisach.”

 

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się