Słowniczek pojęć trudnych (np. aktuariusz, karencja, ekspiracja, etc.)

Opublikowano
słowniczek ubezpieczeniowy

Aby kupić dobre ubezpieczenie, trzeba dokładnie przejrzeć dostępne na rynku oferty. Problem w tym, że znajduje się w nich wiele trudnych słów, których znaczenie nie każdy zna. Dlatego przygotowaliśmy krótki słowniczek trudnych pojęć.

 

Kim są aktuariusz i cedent? Czym jest karencja, a czym franczyza redukcyjna? Na te pytania odpowie nasz słowniczek:

SŁOWNICZEK:

Aktuariusz – to pracownik firmy ubezpieczeniowej, profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka. Stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych. Ustala także wielkość tzw. rezerw finansowych.

Akwizycja - to czynności wykonywane przez agenta ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń. Akwizycja polega na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz na doradztwie w tym zakresie, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Cedent – to osoba przenosząca wierzytelność (czyli np. prawo do odszkodowania) na inną osobę lub instytucję (cesjonariusza), np. na bank. W takim przypadku cesja z ubezpieczeń AC, mieszkaniowych czy na życie stanowi zabezpieczenie udzielanego kredytu.

Cesja – to umowa przekazania przez klienta praw lub wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auto.

Ekspiracja – to samoistne wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Dotyczy umów zawartych na czas określony.

Franszyza - wyznacza sumy ubezpieczenia lub rozmiary szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Najczęściej określana jest kwotowo, rzadziej w procentach. Franszyza może być integralna. Wtedy do jej wysokości (np. do 1000 zł) ubezpieczyciel nie wypłaci ani złotówki, natomiast jeśli szkoda przekroczy tę kwotę choćby o złotówkę, zostanie pokryta w całości.

Franszyza redukcyjna - to część szkody, której ubezpieczyciel nie pokrywa w żadnym wypadku.

Karencja – to wynikający z umowy czas, w którym wypadek ubezpieczeniowy nie powoduje wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej karencja stosowana jest w przypadku obejmowania ochroną kobiet ciężarnych czy działania różnych opcji ubezpieczeń chorobowych. Zapobiega sytuacji, w której osoba chora, gdy dowiaduje się o swojej chorobie, zawiera umowę i korzysta z ochrony.

Klauzula - to zapisy zawarte w polisie, które ustalają wszelkie prawa i obowiązki stron, zakres ubezpieczenia, terminy itp.

Koasekuracja – to wspólne ubezpieczenie określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli w jednej polisie. Odpowiedzialność poszczególnych ubezpieczycieli jest ustalona w procentach sumy ubezpieczenia.

Kompensacja – to ochrona polegająca na wyrównaniu skutków materialnych wywołanych przez zdarzenie losowe.

Malus – to system pozwalający na przyporządkowanie kierowcy do danej klasy szkodowości, co pozwala na wyliczenie składki. Zgodnie z tym systemem w ubezpieczeniach OC i AC składki w kolejnym okresie ubezpieczeniowym mogą wzrosnąć bądź zmaleć. System wynagradza kierowców za bezszkodową jazdę i karze za spowodowanie szkody.

Niedoubezpieczenie – powstaje, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.

O.W.U. czyli ogólne warunki ubezpieczeń - to zapisy określające m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Polisolokata – połączenie lokaty oszczędnościowej z polisą na życie. Klient wpłaca pieniądze na specjalne konto i po pewnym czasie uzyskuje je z powrotem z dodatkowo naliczonym zyskiem. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną (tj. zwykle dożycia przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową końca trwania umowy ubezpieczenia albo śmierci tej osoby przed upływem okresu, na który zawarto tę umowę, np. 12 miesięcy) zakład ubezpieczeń wypłaca klientowi świadczenie w wysokości równej wpłaconej przez klienta składce ubezpieczeniowej, powiększonej o tzw. wskaźnik ubezpieczeniowy, tj. wyrażoną w procentach wielkość, odpowiadającą zwykle przeciętnemu oprocentowaniu standardowych lokat bankowych. Należy podkreślić, że polisolokata jest zupełnie innym produktem finansowym niż ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Pro Rata Temporis - to system obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Składkę oblicza się mnożąc składkę roczną przez czas trwania ubezpieczenia i dzieląc przez rok. Za rok przyjmuje się 360 dni, a za miesiąc 30 dni. Jeżeli składka roczna wynosi 1,2 tys. zł, a ubezpieczenie zawarto na okres 60 dni to składka wyniesie - 1200 zł x 60 dni / 360 dni = 200 zł.

Nasz słowniczek zawiera tylko najbardziej popularne trudne pojęcia. Jeśli mają Państwo pomysły, jakie jeszcze terminy ubezpieczeniowe powinien zawierać, prosimy o wpisywanie ich w komentarzach. Dzięki temu słowniczek będzie ciągle rozszerzany.