Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin, czas trwania, wyniki

Opublikowano
Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin, czas trwania, wyniki

Mimo, że egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać, jego wynik może zdecydować o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum. Dla niektórych to taka “mała matura”. Kiedy są egzaminy 8 klas? Jak liczy się punkty z egzaminu ósmoklasisty? Z jakich przedmiotów zdaje się ten egzamin? Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Kto może liczyć na wydłużenie czasu? Kiedy CKE ogłosi wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024?

Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin ogłoszony przez CKE

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2024? Egzamin ósmoklasisty trwają trzy dni – od 14 do 16 maja. Każdy egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00.

 • 14 maja (wtorek) – język polski,
 • 15 maja (środa) – matematyka,
 • 16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny.

Jeśli uczeń nie będzie mógł pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, a nieobecność ta będzie uzasadniona i usprawiedliwiona, na przykład zwolnieniem lekarskim w przypadku choroby, taka osoba będzie mogła przystąpić do egzaminu w późniejszym terminie. Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty wyznacza Centralna Komisja Egzaminacyjna w 2024 roku i jest to:

 • 10 czerwca (poniedziałek) – język polski,
 • 11 czerwca (wtorek) – matematyka,
 • 12 czerwca (środa) – język obcy nowożytny.

Warto wiedzieć, że uczniowie szkół dla dorosłych, którzy kończą naukę w semestrze zimowym, zdawali egzaminy wcześniej, już w styczniu:

 • 10 stycznia (środa) – język polski,
 • 11 stycznia (czwartek) – matematyka,
 • 12 stycznia (piątek) – język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – długość

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Czas trwania egzaminu ósmoklasisty różni się w zależności od przedmiotu:

 • Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
 • Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 • Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

Czas ten może zostać wydłużony w przypadku uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, na przykład posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub/i z orzeczeniem z poradni pedagogiczno-psychologicznej lub na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Dotyczy to najczęściej osób:

 • z orzeczoną dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią,
 • z dysfunkcjami wzroku lub słuchu,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Dodatkowy czas na egzaminie ósmoklasisty zależy od przedmiotu: 

 • z języka polskiego do 180 min.
 • z matematyki do 150 min
 • z języka obcego nowożytnego do 135 min.

Wydłużenie czasu na egzaminie ósmoklasisty dotyczy arkusza standardowego (O–100), w którym na tytułowej stronie podano czas pracy z arkuszem, takim jak w harmonogramie. W arkuszach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności(O–200, O–Q00, O–C00) podano czas taki jak powyżej (180 min, 150 min. 135 min) – jest to czas obowiązujący nie wymagający przedłużenia. Informacje o trudnościach oraz odpowiednią dokumentację należy przekazać dyrekcji, która przekazuje tę informację do właściwej CKE. Wszystko to powinno odbywać się na piśmie. Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć nie tylko na wydłużenie czasu na egzaminie ósmoklasisty, ale na udogodnienia dostosowane do ich problemów. Na przykład uczniowie słabowidzący otrzymają arkusz egzaminacyjny z większą czcionką.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – przebieg

Co trzeba mieć ze sobą na egzamin ósmoklasisty? Ósmoklasista ma prawo zabrać jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem, a na egzamin z matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w czasie egzaminu. Na czym polega egzamin 8-klasisty? Każdy arkusz egzaminacyjny, bez względu na przedmiot, zawiera pytania zamknięte, w których jedynie wybiera poprawną odpowiedź oraz otwarte, które rozwiązuje samodzielnie. Czy na egzaminie ósmoklasisty można iść do toalety? W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – wyniki

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty? Uczniowie otrzymają wyniki 3 lipca i to bez względu na to, czy przystąpili do egzaminu w pierwszym, czy w drugim terminie. Jak liczy się punkty z egzaminu ósmoklasisty? Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez 0,35. Jeśli uczeń otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Za trzy egzaminy można uzyskać w sumie 100 punktów. Niektórzy uczniowie zastanawiają się, ile trzeba mieć procent żeby zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki lub ile procent to jaka ocena na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Nie można go oblać, a punkty nie są “przeliczane” na oceny.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty – kogo dotyczy

Kto może zostać zwolniony z egzaminu ósmoklasisty? Od 2024 obowiązują w tej kwestii nowe przepisy (art. 44zw. sys. oświaty):

 „W szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem”. Jeśli dziecko z przyczyn zdrowotnych nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, rodzice powinni zgłosić to dyrektorowi szkoły. Jeśli wniosek ten zostanie zaakceptowany, zamiast punktów z egzaminu ósmoklasisty, przelicza się ocenę końcową na świadectwie z danego przedmiotu na punkty:

 • ocena celująca – 35 punktów
 • ocena bardzo dobra – 30 punktów
 • ocena dobra – 25 punktów
 • ocena dostateczna – 15 punktów
 • ocena dopuszczająca – 10 punktów

Z kolei z języka obcego nowożytnego:

 • celujący – 30 punktów
 • bardzo dobry – 25 punktów
 • dobry – 20 punktów
 • dostateczny – 10 punktów
 • dopuszczający – 5 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – podsumowanie

Punkty z egzaminu ósmoklasisty, obok czterech ocen ze świadectwa oraz punktów za dodatkową działalność (na przykład wolontariat), są brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceum lub technikum. Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do dobrego liceum? Wszystko zależy od konkurencji, czyli liczby chętnych oraz ich wyników. Do niektórych szkół można dostać się po uzyskaniu 60 punktów, do innych nawet 140.

 • Oceń ten artykuł
  5.0/5 (1 ocen)
 • Podziel się