Spokojny Dom – ubezpieczenie nieruchomości

Opublikowano
spokojny dom ubezpieczenie nieruchomości

Spokojny dom to indywidualne ubezpieczenie nieruchomości, które zabezpiecza przed wszelkiego rodzaju nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą spotkać Cię w Twoim domu lub lokalu mieszkalnym.

Dzięki polisie możesz spać spokojnie w swoim domu i zapomnieć o nieprzyjemnych sytuacjach takich jak np. zalanie przez sąsiadów Twoich czterech kątów. Występuje w pakietach Standard, Komfort lub Premium oraz opiewa na różne sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym od 25 tys. do 100 tys. złotych, które możesz dostosować do swoich potrzeb.

Dom to przykład bardzo złożonego mienia. Głównie ze względu na wartość – do której zalicza się mury, jego elementy stałe, elementy konstrukcyjne i ruchomości domowe. Na wszystkie z tych składników ustalana jest osobna i indywidualna suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, która może zostać wypłacona w ramach odszkodowania. 
Dom nabiera coraz szerszego znaczenia, zwłaszcza jeśli jesteś jego właścicielem.
 
Dom to nie tylko budynek i miejsce zamieszkania, ale także rodzinne relacje, tradycja, wspomnienia i poczucie bezpieczeństwa. 

To więcej niż fizyczne i materialne miejsce, dlatego warto go ubezpieczyć.Przy wyborze odpowiedniego programu, należy dostosować go do swoich potrzeb. Warto zwrócić co uwagę na to, co dana polisa obejmuje i na to, co ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte, żeby uniknąć rozczarowań.


Program ubezpieczeniowy  Spokojny Dom „STANDARD” obejmuje:

1) ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych - to znaczy, że ubezpieczyć możesz nieruchomość o charakterze mieszkalnym (lokal mieszkalny lub dom) wraz z jej stałymi elementami, do której posiadasz prawo własności

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, która chroni nie tylko Ciebie, ale również osoby bliskie, wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe

Program ubezpieczeniowy Spokojny Dom „KOMFORT” obejmuje:

1) ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

3) pakiet assistance, który zapewnia organizację pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz interwencję specjalistów w celu usunięcia usterek powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

Program ubezpieczeniowy Spokojny Dom „PREMIUM” obejmuje:

1) ubezpieczenie nieruchomości z jej stałymi elementami na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych

2) ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych,

3) ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów na wypadek kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku

4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

5) ubezpieczenie Elementów Szklanych na wypadek Stłuczenia

6) Pakiet Assistance

Zdarzenie Losowe – pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, grad, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, upadek drzewa lub jego części, uderzenie pojazdu, deszcz nawalny

Ruchomości Domowe – mienie stanowiące wyposażenie nieruchomości wybudowanej, służące do prowadzenia gospodarstwa domowego

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Spokojny Dom.

produkt archiwalny

  • Podziel się