O UFK

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 

 

  • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera przygotowana przez Ubezpieczyciela i zamieszczona poniżej karta informacyjna FIZ, która stanowi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia "Multi Select II"

  • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zostały określone w Regulaminie UFK oraz w Załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 67 do Regulaminu UFK
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017