Pytania i odpowiedzi - Ubezpieczenia - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
start

Strona główna

Centrum Obsługi Klienta

Ubezpieczenia na skróty

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

UBEZPIECZENIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM
Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Czym jest ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym?

Jest to ubezpieczenie, które pozwala na gromadzenie oraz inwestowanie środków w  jeden lub więcej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Gdzie znajdę informację, w co inwestowane są moje pieniądze?

Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK), kryteria doboru aktywów oraz zasad ich lokowania określa Regulamin UFK. Regulamin zawiera informacje dotyczące celu UFK i przyjętej strategii inwestycyjnej, nabywania oraz umarzania jednostek UFK oraz likwidacji rachunku.
W jaki sposób mogę uzyskać informacje na temat mojej inwestycji, sprawdzać wartość środków zgromadzonych przeze mnie na rachunku?

Informacje na temat swojej inwestycji możesz znaleźć w kilku źródłach:

 • Serwis Internetowy Grupy Europa. Daje Ci on możliwość śledzenia Twojej inwestycji on-line. W każdej chwili możesz założyć konto w Serwisie. Aby to zrobić, wejdź na stronę: www.tueuropa.pl/serwis,

 • Strona www.tueuropa.pl – zakładka „Notowania UFK” – w tej zakładce znajdziesz informacje o notowaniach funduszu, na którym jest oparta Twoja inwestycja,

 • Serwis Bloomberg - w serwisie tym możesz śledzić notowania indeksu wskazanego w Regulaminie UFK. Pamiętaj, że kod odpowiedniego indeksu znajduje się w Regulaminie UFK.  Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczeń terminowych bieżąca wartość indeksu nie jest podstawą do wyliczenia końcowej stopy zwrotu z aktywów UFK w momencie dożycia, a zatem wynik jaki osiągnie inwestycja można ocenić dopiero po jej zakończeniu.

Co to jest Wartość Rachunku i jaka jest wartość na moim Rachunku?

Wartość Rachunku to iloczyn zgromadzonych na Twoim koncie Jednostek UFK oraz bieżącej wyceny Jednostki Uczestnictwa. Wartość Rachunku może się różnić od sumy wpłat dokonanych na Twoim koncie, ponieważ wartość Jednostki Uczestnictwa jest wartością zmienną, która na bieżąco jest wyceniana.

Wartość Rachunku jest zmienna w czasie. Można ją śledzić w Serwisie Internetowym, dlatego zachęcamy do założenia konta w Serwisie. Wartość ta przedstawia posiadaną liczbę jednostek UFK nabytą  za dokonane przez Ciebie wpłaty.
Gdzie znajdę Warunki Ubezpieczenia, Regulamin UFK oraz Tabelę Opłat do ubezpieczenia?

Warunki Ubezpieczenia, Regulamin UFK oraz Tabela Opłat powinny zostać przekazane przed przystąpieniem i zawarciem umowy ubezpieczenia. W celu uzyskania treści tych dokumentów możesz zwrócić się do Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, czyli instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną lub do naszego towarzystwa.
Jaki jest zakres ochrony w ubezpieczeniu z UFK?

Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach inwestycyjnych obejmuje: zgon ubezpieczonego oraz w przypadku ubezpieczeń terminowych dożycie do końca okresu ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wypłacane jest osobie uposażonej (jeżeli taka osoba została wskazana) bez konieczności przedstawiania dokumentów z sądu o nabyciu spadku czy aktu poświadczenia dziedziczenia. Świadczenie z tytułu dożycia wypłacane jest ubezpieczonemu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Nie posiadam certyfikatu lub polisy. Gdzie mogę otrzymać ten dokument?

Jeśli nie posiadasz certyfikatu lub polisy, możesz zwrócić się o ponowne wydanie do naszego towarzystwa albo do Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa. Taki dokument zostanie przygotowany i przesłany we wskazanej formie. Pamiętaj – jeśli chcesz otrzymywać korespondencję drogą elektroniczną, należy zarejestrować adres e-mail do kontaktu. Możesz to zrobić za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w trakcie podpisywania deklaracji lub wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową lub telefonicznie, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (801 500 300, 71 36 92 877).
Gdzie mogę sprawdzać wycenę Jednostki UFK ?

Wycenę Jednostki Uczestnictwa Funduszu można sprawdzić poprzez stronę  www.tueuropa.pl i zakładkę Notowania UFK. Wprowadzając w wyszukiwarkę nazwę UFK, uzyskasz informację na temat wartości Jednostki UFK.
Kiedy zakończy się ubezpieczenie?

W przypadku ubezpieczeń terminowych informacja o dacie zakończenia ubezpieczenia znajduje się na Certyfikacie lub Polisie, czyli dokumencie, który potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową. Te informacje znajdziesz również w Serwisie Internetowym po założeniu indywidualnego konta. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do szeregu informacji na temat swojego ubezpieczenia, dlatego też zapraszamy do zarejestrowania się w Serwisie Internetowym i założenia indywidualnego konta (www.tueuropa.pl/serwis).
Czy są doliczane odsetki jeżeli spóźnię się z opłaceniem kolejnej wymaganej składki w ubezpieczeniu ze składką regularną?

W momencie, gdy spóźnisz się  z opłaceniem składki, nie doliczamy odsetek. Poinformujemy Cię o nieopłaceniu składki, na zasadach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj, że brak wpłaty może skutkować rozwiązaniem stosunku ubezpieczenia.
Co się stanie, jeżeli przestanę opłacać składki do ubezpieczenia z UFK ze składką regularną?

Brak opłacania wymaganych regularnych składek skutkuje rozwiązaniem ubezpieczenia, a co za tym idzie, umorzeniem jednostek UFK  zgromadzonych na Twoim Rachunku. Od wartości umorzonych jednostek UFK zostanie pobrana określona opłata – w wysokości wskazanej zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat. Zachęcamy do terminowego opłacania składek – zakończenie ubezpieczenia w wyniku braku wpłat jest dokonywane według  wyceny jednostek UFK na dzień ich umorzenia – wycena może być wówczas bardzo niekorzystna. Można uniknąć takiej sytuacji kontynuując ubezpieczenie.
Czy mogę nadpłacić wymaganą składkę bieżącą i zapłacić za cały rok z góry?

W produktach ze składką regularną istnieje możliwość opłacenia kilku składek z góry. Jednak jednostki uczestnictwa będą zakupywane co miesiąc, więc nie jest to dla Ciebie korzystne, ponieważ nadpłacone środki nie są oprocentowane.
Czy od świadczeń ubezpieczeniowych trzeba zapłacić podatek?

Wszystkie umowy ubezpieczenia z UFK są obciążone  podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19% (opodatkowaniu podlega jedynie zysk, podatek jest naliczany i odprowadzany przez towarzystwo w momencie umorzenia jednostek UFK).
Gdzie mogę dokonać zmiany danych do ubezpieczenia?

Zmiany danych można dokonać za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, czyli w instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną lub w Serwisie Internetowym Grupy Europa. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta w Serwisie – możesz założyć je na www.tueuropa.pl/serwis. Możesz również przesłać do nas prośbę o zmianę danych pocztą tradycyjną na adres naszego towarzystwa lub drogą elektroniczną na adres bok@tueuropa.pl. Jeśli wybierzesz drogę mailową – pamiętaj, żeby korespondencję kierować jedynie z adresu e-mail, który zgłosiłeś w trakcie przystępowania do ubezpieczenia / zawierania umowy ubezpieczenia. W przeciwnym razie kontaktuj się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta w celu rejestracji adresu e-mail.
Chciałbym zmienić numer rachunku bankowego do wypłaty z ubezpieczenia. Jak mam to zrobić?

Zmiany rachunku bankowego można dokonać za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez złożenie dyspozycji zmiany numeru rachunku bankowego do wybranej Polisy lub Certyfikatu. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta w Serwisie – zapraszamy na www.tueuropa.pl/serwis. Szczegółowe informacje dotyczące założenia konta oraz składania dyspozycji znajdują się na stronie http://tueuropa.pl/instrukcja-serwis. Innym sposobem, aby tego dokonać jest kontakt z Ubezpieczającym lub Przedstawicielem Towarzystwa (osobisty lub mailowy) lub kontakt mailowy z naszym towarzystwem (bok@tueuropa.pl).
Kto może być uposażonym?

Uposażonym może być każda osoba fizyczna lub instytucja wskazana przez Ubezpieczonego.
W jaki sposób mogę wskazać osobę uposażoną?

Osobę uposażoną do ubezpieczenia można wskazać na pośrednictwem Serwisu Internetowego, osobiście w placówce Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, bądź poprzez wysłanie pisma na adres naszego towarzystwa. Szczegółowe informacje dotyczące założenia konta oraz składania dyspozycji znajdują się na stronie http://tueuropa.pl/instrukcja-serwis.
W jaki sposób mogę zgłosić śmierć osoby ubezpieczonej w celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego?

W celu zgłoszenia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego jakim jest śmierć osoby ubezpieczonej należy złożyć wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu oraz dokumenty określone w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wszelkie informacje na temat wniosku i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia można uzyskać poprzez kontakt z Ubezpieczającym lub Przedstawicielem Towarzystwa (osobisty lub mailowy) lub kontakt mailowy z naszym towarzystwem (bok@tueuropa.pl).
Gdzie mogę zweryfikować płatności dotyczące ubezpieczenia?

Płatności możesz zweryfikować u Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, czyli instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną poprzez konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa lub pisząc na adres bok@tueuropa.pl Założenie konta odbywa się przez stronę www.tueuropa.pl/serwis. Konto jest bezpłatne i umożliwia podgląd internetowy posiadanych ubezpieczeń przez 24 godziny na dobę.
Co to jest cesja?

Cesja to przeniesienie praw z polisy lub certyfikatu na rzecz cesjonariusza (np. banku).
W jaki sposób mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

Chęć rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej może zostać zgłoszona za pośrednictwem Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela, czyli instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną. Rezygnacji możesz dokonać również poprzez indywidualne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa. Założenie konta odbywa się przez stronę www.tueuropa.pl/serwis. Konto jest bezpłatne i umożliwia podgląd internetowy posiadanych ubezpieczeń przez 24 godziny na dobę. Rezygnacja nie jest możliwa, jeśli Twoje ubezpieczenie objęte jest umową cesji. Pamiętaj, że w przypadku produktów terminowych rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z możliwością utraty części zainwestowanych dotąd przez Ciebie środków. W przypadku rozwiązania stosunku ubezpieczenia, umorzymy jednostki uczestnictwa zgromadzone na Twoim rachunku. Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Limitów od wartości umorzonych jednostek zostanie pobrana odpowiednia opłata.
Jeśli zrezygnuję z ubezpieczenia, jaką kwotę otrzymam?

W zależności od strategii inwestycyjnej przyjętej przez dany UFK w ubezpieczeniach terminowych rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przed dożyciem do końca okresu odpowiedzialności może wiązać się z ryzykiem utraty części wpłaconych środków. W ubezpieczeniach bezterminowych w przypadku rezygnacji wypłacana jest Wartość Rachunku obliczona według wyceny aktualnej na dzień umorzenia jednostek UFK. Rezygnacja z ubezpieczenia może wiązać się z pobraniem opłat wskazanych w Tabeli Opłat obowiązującej dla danego produktu. Wybrane ubezpieczenia z UFK oferują możliwość dokonania Częściowych Wykupów w trakcie trwania okresu odpowiedzialności – jeżeli nie jesteś zdecydowany, na jaki okres możesz zainwestować swoje środki, szukaj właśnie takich ubezpieczeń.
Czy jeśli zrezygnuję, muszę dopłacać jakąś dodatkową kwotę?

W przypadku rezygnacji nie ma żadnej dopłaty. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę obliczoną zgodnie z warunkami ubezpieczenia.
Złożyłem rezygnację z ubezpieczenia i do tej pory nie otrzymałem środków. Jaki jest termin na wypłatę środków?

Termin wypłaty środków wskazany jest w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenia strukturyzowane
Co właściwie oznacza pojęcie strukturyzowane ubezpieczenie inwestycyjne?

Strukturyzowane ubezpieczenia inwestycyjne -  to inwestycje, które dają możliwość osiągnięcia  zysków, a jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo kapitału w całości lub w części - zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia / Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Takie ubezpieczenie składa się z elementu, który ma wypracować gwarancję kapitału na koniec okresu odpowiedzialności (np. lokata bankowa, obligacja) oraz z elementu, który ma wypracować dodatkową premię (instrument pochodny). Ubezpieczenie strukturyzowane  opiera się o wskazane w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia instrumenty bazowe – np. kursy walut, indeksy giełdowe, ceny surowców, wskaźnik sektora gospodarki itp.
Gdzie znajdę informację, w co inwestowane są moje pieniądze?

Informacje, w co inwestowane są środki znajdziesz w Warunkach Finansowych lub Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Jaki jest stan mojej inwestycji?

Notowania instrumentu pochodnego, który ma wypracować dodatkową premię, można śledzić między innymi poprzez serwis Bloomberg wpisując unikalny kod identyfikacyjny dla danego instrumentu bazowego używanego w serwisie Bloomberg. Informację dotyczącą kodu odnajdziesz w Warunkach Finansowych lub Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pamiętaj, że ostateczna wysokość premii zostanie ustalona po zakończeniu okresu ubezpieczenia a zatem bieżące notowania instrumentu nie odzwierciedlają końcowej stopy zwrotu.
Kiedy rozpoczęła się i kiedy wygasa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się i kończy w datach wskazanych na Certyfikacie / Polisie lub w sytuacjach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Co oznacza teoretyczna wartość premii i wykupu?

Teoretyczna wartość wykupu to wielkość o charakterze poglądowym wyrażona kwotowo na wskazany dzień, obliczona zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia przy założeniu rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu odpowiedzialności, uwzględniająca koszty rezygnacji.

Teoretyczna wartość przedstawia procentową zmianę wartości instrumentu bazowego na dzień obserwacji w stosunku do wartości instrumentu bazowego w dniu obserwacji początkowej. Pamiętaj jednak że  wartości te mają charakter jedynie poglądowy. Faktyczną wysokość świadczenia z tytułu dożycia poznasz po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Co zrobić jeśli zgubiłem/am Certyfikat / Polisę ?

Jeżeli nie posiadasz Certyfikatu / Polisy , poinformuj nas o tym. Prześlemy do Ciebie ponownie dokument na adres e-mail lub wskazany adres do korespondencji.
Jak długo muszę czekać na środki, po zakończeniu umowy ubezpieczenia?

Informację o terminie wypłaty świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia znajdziesz w Warunkach Ubezpieczenia / Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w rozdziale Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego.
Jak są pobierane składki w produktach strukturyzowanych?

Składkę wpłacasz jednorazowo w okresie subskrypcji.
W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych do ubezpieczenia?

Najwygodniejszym sposobem dokonania zamiany danych jest złożenie dyspozycji online w Serwisie Internetowym Grupy Europa. Jeśli nie posiadasz konta w Serwisie – możesz założyć je tutaj: www.tueuropa.pl/serwis. Innym sposobem jest złożenie pisemnego oświadczenia u Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, czyli instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną, bądź wysyłając dyspozycję zmiany e-mail na adres bok@tueuropa.pl.
Czy mogę zrezygnować z produktu bez ponoszenia kosztów?

W każdej chwili masz możliwość rezygnacji z ubezpieczenia. Bezkosztowa rezygnacja ma miejsce w okresie subskrypcji, czyli w czasie, kiedy istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia i nie rozpoczął się jeszcze okres odpowiedzialności towarzystwa. Po rozpoczęciu się okresu ubezpieczenia, rezygnacja jest również możliwa, może jednak wiązać się z utratą części zainwestowanych przez Ciebie środków. Sposób wyliczania kwoty, jaką otrzymasz w przypadku rezygnacji wskazany jest w Warunkach Ubezpieczenia /Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Warunkach Finansowych.
W jaki sposób mogę zrezygnować z produktu?

Rezygnację można złożyć udając się do oddziału instytucji, w której wnioskowałeś o objęcie ochroną. Dodatkowo dyspozycję rezygnacji możesz złożyć również drogą elektroniczną poprzez Serwis Internetowy Grupy Europa. Pamiętaj, że rezygnacja przed końcem okresu odpowiedzialności w produktach terminowych może wiązać się z utratą części zainwestowanych środków.
UBEZPIECZENIA DO KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
Ubezpieczenie na życie
Czy ubezpieczenie może stanowić formę zabezpieczenia zaciągniętego kredytu, pożyczki?

Tak, jest taka możliwość,  o szczegóły należy pytać w instytucji, w której zaciągasz kredyt/pożyczkę.
Czy mogę dokonać cesji praw związanych z ubezpieczeniem na rzecz banku/kredytodawcy?

Tak, jeśli  ubezpieczenie jest zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu lub pożyczki, wówczas każdorazowo dokonywana jest cesja praw z ubezpieczenia  na instytucję udzielającą kredytu. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego środki ze świadczenia wypłacane są na rzecz instytucji, na którą została dokonana cesja.
W jaki sposób zgłosić zgon osoby Ubezpieczonej?

Zgłosić roszczenie możesz na kilka sposobów:

 • On-line – poprzez stronę www.tueuropa.pl

 • Pisemnie – wysyłając formularz zgłoszenia szkody wraz z niezbędnymi dokumentami na adres naszego Towarzystwa. Druki formularzy zgłoszenia szkody znajdziesz na naszej stronie www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Klienta.

Jeśli ubezpieczenie, które posiadasz, jest ubezpieczeniem grupowym, w zgłoszeniu roszczenia pomoże Ci pracownik banku lub biura podróży, w którym przystępowałeś do ubezpieczenia.

Dokumenty, które przede wszystkim należy dołączyć (oryginały lub potwierdzone kopie) to:

 • akt zgonu Ubezpieczonego,

 • karta statystyczna do karty zgonu (zaświadczenie o przyczynie zgonu),

 • inne dokumenty potwierdzające zajście, okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego.
Nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu, w jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Zazwyczaj w przypadku grupowych umów ubezpieczenia Ubezpieczającym, jak również wpłacającym składkę jest instytucja, w której przystępowałeś do ubezpieczenia – czyli np. bank. Zatem wszelkie kwestie związane ze  zwrotem niewykorzystanej składki należy kierować do Ubezpieczającego, który uprawniony jest do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony.
Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy oraz utraty stałego źródła dochodów
Gdzie mogę uzyskać ogólne informacje dotyczące oferty oraz Warunki Ubezpieczenia?

Ofertę oraz Warunki Ubezpieczenia otrzymasz w instytucji, w której możesz przystąpić bądź przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia (czyli u Ubezpieczającego).
W jaki sposób zgłosić czasową niezdolność do pracy?

Zgłosić szkodę lub roszczenie możesz dokonać na kilka sposobów:

 • On-line – poprzez stronę www.tueuropa.pl,

 • Pisemnie – wysyłając formularz zgłoszenia szkody wraz z niezbędnymi dokumentami na adres naszego towarzystwa. Druki formularzy zgłoszenia szkody znajdziesz na naszej stronie www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Klienta.

Jeśli ubezpieczenie, które posiadasz, jest ubezpieczeniem grupowym, w zgłoszeniu roszczenia pomoże Ci pracownik banku lub biura podróży, w którym przystępowałeś do ubezpieczenia.

Dokumenty, które przede wszystkim należy dołączyć (oryginały lub potwierdzone kopie) to:

 • Zaświadczenie lekarskie (druk ZLA),

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego (jeśli dotyczy)

 • inne dokumenty potwierdzające zajście, okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego
Złożyłem wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty stałego źródła dochodu, co dalej?

Otrzymana dokumentacja zostanie przez nas zweryfikowana. Jeśli będzie wymagała uzupełnienia, zostaniesz o to poproszony. Jeśli dokumentacja będzie kompletna i Twoje roszczenie będzie zasadne, zostanie przez nas wypłacone świadczenie. Szczegóły znajdziesz w warunkach ubezpieczenia.
Otrzymałem odmowę wypłaty świadczenia. Czy mogę odwołać się od otrzymanej decyzji?

Oczywiście istnieje możliwość odwołania się od decyzji na temat wypłaty świadczenia. Pismo należy skierować na adres naszego towarzystwa.  Odpowiedź uzyskasz w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma.
Kiedy otrzymam zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Zazwyczaj w przypadku grupowych umów ubezpieczenia Ubezpieczającym, jak również wpłacającym składkę jest instytucja, w której przystępowałeś do ubezpieczenia – czyli np. bank. Zatem wszelkie kwestie związane ze  zwrotem niewykorzystanej składki należy kierować do Ubezpieczającego, który uprawniony jest do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony.
Jak mogę zrezygnować z umowy ubezpieczenia?

Rezygnacji z ubezpieczenia możesz dokonać poprzez kontakt z instytucją, w której przystąpiłeś do ubezpieczenia.
W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych osobowych?

Zmiany danych osobowych możesz dokonać na kilka sposobów:

 • On-line – dokonując stosownej zmiany w Serwisie internetowym Grupy Europa. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w naszym Serwisie – zapraszamy do rejestracji. Możesz zrobić to tutaj. Jest to najwygodniejszy sposób dokonania tej zmiany.
 • Osobiście – w dowolnym oddziale Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela możesz wypełnić Oświadczenie Zmiana danych do polisy/certyfikatu. Doradca przekaże tę informację do naszego towarzystwa, gdzie zmiana zostanie wprowadzona.
 • Pisemnie – wysyłając stosowne pismo o zmianie danych na adres naszego towarzystwa.
W jaki sposób mogę założyć konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa?

Serwis internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwić dostęp do informacji o ubezpieczeniach oraz składanie dyspozycji do posiadanych polis lub certyfikatów. Z poziomu Serwisu możesz również zakupić szereg różnych ubezpieczeń.

Aby założyć konto w Serwisie – należy wejść na stronę www.tueuropa.pl/serwis.

Następnie wybierz opcję Rejestracja>>Załóż konto.

Zostaniesz przekierowany do formularza rejestracyjnego. Login pojawi się automatycznie, hasło ustalasz samodzielnie. Po wypełnieniu wszelkich niezbędnych danych, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Świadczenia Usług Drogą elektroniczną otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny. Kliknięcie na ten link spowoduje automatyczną aktywację Twojego konta.

W mailu otrzymasz również nr login – zapamiętaj go, ponieważ będzie on potrzebny każdorazowo przy logowaniu.

Serwis jest dostępny również z poziomu strony głównej www.tueuropa.pl. W prawym górnym rogu najedź na przycisk Logowanie, następnie wybierz opcję „Dla Ciebie” .

Mam założone konto w serwisie internetowym ale nie mogę się zalogować.

Możliwe, że konto nie zostało aktywowane (wówczas kliknij w link aktywacyjny, który otrzymałeś na wskazany przez siebie e-mail podczas rejestracji) lub zostało zablokowane przez trzykrotne błędne logowanie. Aby odblokować konto, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta naszego towarzystwa telefonicznie (801 500 300 lub 71 36 92 887) lub mailowo (bok@tueuropa.pl).

Założyłem konto w Serwisie Internetowym, ale nie widzę swoich ubezpieczeń.

Wejdź w zakładkę Moje dane/ Regulaminy. Następnie  sprawdź, czy Regulaminy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zostały zaznaczone, jeśli nie – wówczas  zapoznaj się z Regulaminem, zaakceptuj go poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa i zapisz zmiany. Po odświeżeniu strony ubezpieczenia powinny być widoczne. Jeśli Twoje ubezpieczenia wciąż nie są widoczne, skontaktuj z Biurem Obsługi Klienta naszego towarzystwa pod numerami 801 500 300 lub  71 36 92 887 lub mailowo.
Jak złożyć pierwszą dyspozycję, np. zmiany danych w Serwisie Internetowym?

Przed pierwszym złożeniem dyspozycji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerami 801 500 300 lub  71 36 92 887, w celu autoryzacji numeru telefonu do składania dyspozycji. Szczegółowe informacje dotyczące składania dyspozycji znajdują się w instrukcji dostępnej na stronie http://tueuropa.pl/instrukcja-serwis.
Moja dyspozycją oczekuje na autoryzację. Co to oznacza?

Oznacza to, że Twoja dyspozycja nie została jeszcze zatwierdzona. Skontaktuj się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, aby dokończyć składanie dyspozycji. Po prawidłowej weryfikacji przez pracownika Biura Obsługi Klienta otrzymasz na wskazany przez siebie numer telefonu sms z kodem do autoryzacji.
W jaki sposób mogę odblokować konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa?

Aby odblokować konto w Serwisie, należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta.
Miałem kolizję z obcokrajowcem za granicą, czy mogę zgłosić u was szkodę?

Jeśli szkoda miała miejsce na terenie Polski należy zweryfikować, kto jest korespondentem towarzystwa, w którym sprawca zakupił Zieloną Kartę. Można to zweryfikować na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.pl lub telefonicznie pod numerem 22 551 51 00. Jeśli już potwierdzisz, że TU Europa S.A. jest korespondentem – szkodę możesz zgłosić on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej www.tueuropa.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta, bądź pisemnie. Jeśli wypadek miał miejsce poza granicami RP- skontaktuj się bezpośrednio z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – pracownik wskaże Ci, gdzie powinieneś się zgłosić.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację, jak długo będzie ona rozpatrywana?

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uposażony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela:

 1. pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław lub faksem na numer 71 36 92 707 lub 71 36 92 808,

 2. w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą  narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie www.tueuropa.pl),

 3. osobiście lub przez pełnomocnika.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
Posiadam kredyt w banku. Przy zawieraniu umowy podpisałem deklarację przystąpienia do Ubezpieczenia. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Podpisując deklarację w banku przystąpiłeś do umowy Ubezpieczenia grupowego, przy którym stronami umowy są bank i towarzystwo. Celem uzgodnienia zakresu Ubezpieczenia, rezygnacji, zwrotu składki lub okresu objęcia ochroną należy zwrócić się z zapytaniem do pracownika banku. Z naszym towarzystwem powinieneś się kontaktować w sytuacji, kiedy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe i chciałbyś ubiegać się o odszkodowanie.
Chciałbym zgłosić szkodę/roszczenie. Jak powinienem postąpić?

Zgłosić szkodę lub roszczenie możesz dokonać na kilka sposobów:

 • On-line – poprzez stronę www.tueuropa.pl

 • Telefonicznie – dzwoniąc pod numer naszego Biura Obsługi Klienta

 • Pisemnie – wysyłając formularz zgłoszenia szkody wraz z niezbędnymi dokumentami na adres naszego towarzystwa. Druki formularzy zgłoszenia szkody znajdziesz na naszej stronie www.tueuropa.pl w zakładce Centrum Klienta.

 • Osobiście w siedzibie naszego towarzystwa albo u Ubezpieczającego lub Przedstawiciela Towarzystwa, u którego wnioskowałeś o objęcie ochroną.

Jeśli ubezpieczenie,  do którego zamierzasz zgłosić roszczenie, jest ubezpieczeniem grupowym, w zgłoszeniu szkody pomoże Ci pracownik banku lub biura podróży, w którym przystępowałeś do ubezpieczenia.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie turystyczne i chcesz ubiegać się o pokrycie kosztów leczenia, powinieneś kontaktować się z całodobowym Centrum Pomocy, do którego numer jest wskazany na Twojej polisie.
Chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie jest w tej chwili moje zgłoszenie szkody.

Celem potwierdzenia tych informacji prosimy o kontakt z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta w dni robocze w godzinach 8-16.
W jaki sposób mogę kupić ubezpieczenie za pośrednictwem tueuropa.pl?

Zakup ubezpieczenia na tueuropa.pl jest bardzo prosty. Tylko 4 kroki dzielą Cię od kupna polisy.

 • Krok 1 - wybierz interesujące Cię ubezpieczenie z naszej oferty i kliknij przycisk "KUP ON-LINE".

 • Krok 2 - wypełnij wniosek, wpisując wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wystawienia polisy.

 • Krok 3 - zapłać za swoje ubezpieczenie za pomocą systemu Dotpay przelewem internetowym lub kartą kredytową.

 • Krok 4 - ciesz się bezpieczeństwem z tueuropa.pl.pl. Polisę otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres mailowy, a potwierdzenie smsem na Twój telefon niezwłocznie po dokonaniu płatności.
Czy muszę mieć założone konto, żeby kupić ubezpieczenie?

Aby skorzystać z naszej oferty za pośrednictwem internetu, nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie internetowym. Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie, wystarczy że klikniesz przycisk "KUP ON-LINE" przy interesującej Cię ofercie i przejdziesz przez proces zakupu polisy.
Co mogę zyskać, kupując ubezpieczenie na tueuropa.pl?

Kupując ubezpieczenie za pośrednictwem tueuropa.pl, zyskujesz możliwość skorzystania z rabatów na zakup kolejnych ubezpieczeń, możliwość otrzymywania informacji na temat nowości produktowych. Tylko u nas możesz sprawdzić, które ubezpieczenie podróżne jest dla Ciebie najlepsze. Odpowiedz na kilka prostych pytań, a my dobierzemy odpowiedni zakres ubezpieczenia, które spełni Twoje oczekiwania.
Dla kogo mogę kupić ubezpieczenie?

To, dla kogo będziesz mógł kupić ubezpieczenie, zależy od jego rodzaju, a także od zapisów warunków ubezpieczenia. Najczęściej jednak będziesz mógł kupić ubezpieczenie dla siebie oraz dla swoich najbliższych, czyli Twojej rodziny, jak również dla osób niespokrewnionych z Tobą. Wówczas będziesz występował w roli osoby Ubezpieczającej i/lub osoby Ubezpieczonej.
W jaki sposób mogę zapłacić za kupione przeze mnie ubezpieczenie?

Po wypełnieniu formularza zakupowego, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności internetowych DotPay, który umożliwi Ci dokonanie płatności przelewem lub kartą kredytową.
Gdzie uzyskam pomoc, gdy strona tueuropa.pl nie będzie działać poprawnie?

W razie problemów, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem Biura Obsługi Klienta 801 500 300* od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00. Nasi Konsultanci udzielą Ci fachowej pomocy. Możesz również skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce "Kontakt".
Co mam zrobić, gdy podczas dokonywania płatności wystąpiły problemy techniczne?

W przypadku problemów z płatnością w systemie DotPay, prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem przelewy24 pod adresem email: serwis@przelewy24.pl.
Czy zakup ubezpieczenia przez internet to bezpieczne rozwiązanie?

Tak, przygotowując nasz serwis internetowy zastosowaliśmy najnowsze metody zabezpieczeń, dzięki czemu zakup ubezpieczenia jest całkowicie bezpieczny. W Serwisie Internetowym Grupy Europa stosowany jest protokół https z technologią SSL w wersji 3, dzięki czemu żadne dane nie są transmitowane jawnie. Tueuropa.pl to bezpieczne miejsce i pewne ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich najbliższych.

PORADY EKSPERTA


22.09.2014 Z polisą do USA - odkrycie Ameryki Im dalszy cel podróży, tym wyższa suma ubezpieczenia – tą zasada powinniśmy się kierować wybierając polisę turystyczną. Widać to szczególnie jaskrawo na przykładzie USA – nie dość, że są bardzo oddalone od Polski, co w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju oznacza horrendalną cenę biletu lotniczego, to jeszcze koszty leczenia należą tam do najwyższych na świecie. Więcej

27.06.2014 Polisa all inclusive – konieczność czy wybór? Niezależnie od tego, jaki rodzaj wypoczynku wybierzemy: czy będzie to plażowanie, wycieczka po zabytkowych rejonach popularnych kurortów czy też nurkowanie wśród pięknych raf koralowych, zawsze powinniśmy zabezpieczyć się od nieprzewidzianych wydarzeń. Czy jednak należy wykupić polisę od wszystkiego? Więcej

12.06.2014 Do Azji ze szczególną ochroną Azja to największa część świata, zdumiewająca i pełna kontrastów, różnorodnych języków, religii i kultur. Może być zarówno piękna, jak i niebezpieczna. Wyprawa w ten rejon to poważne przedsięwzięcie dla każdego turysty. Niezależnie od tego, czy wybieramy się na zimną Syberię, czy decydujemy się odwiedzić największe pustynie świata, podróż będzie wymagała od nas skrupulatnych przygotowań. Podstawa to szczegółowy plan wyprawy, niezbędne szczepienia, wiza oraz dobre ubezpieczenie podróżne. Więcej

14.05.2014 Do Chorwacji z polisą bezpieczniej Chorwacja od lat znajduje się z czołówce najpopularniejszych kierunków turystycznych wybieranych przez Polaków. W 2013 r. wakacje w rejonie Morza Adriatyckiego wybrał już co dziesiąty rodak (dane Związku Organizatorów Turystyki), a od 1 sierpnia ub.r. podróżowanie po tym kraju stało się jeszcze łatwiejsze, gdyż Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej. Co w praktyce oznacza to dla polskiego turysty? Na jaką ochronę ubezpieczeniową może liczyć w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń? Więcej
1 2 3 4 5 6 7

SŁOWNIK POJĘĆ
Całkowita niezdolność do pracy / inwalidztwo
Nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, potwierdzona stosownym dokumentem.

Certyfikat
Dokument potwierdzający przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia.

Czasowa niezdolność do pracy
Okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Dożycie
Dotrwanie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nastąpi, jeśli w dniu wskazanym na Certyfikacie / Polisie jako zakończenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczony będzie żył.

MOJE E-KONTO


Serwis Internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwić dostęp on-line do ubezpieczeń oraz ułatwić składanie dyspozycji do posiadanych polis. Dzięki temu bez konieczności wychodzenia z domu możesz na bieżąco śledzić swoje produkty. Założenie konta zajmie Ci kilka minut, a dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

Założyć konto możesz TU już teraz. Zapraszamy!

dlaczego warto


Zanim się zalogujesz – przeczytaj


Regulamin Świadczenia Usług Droga Elektroniczną


CRS

 

Common Reporting Standard - jest to procedura umożliwiająca automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż państwa Unii Europejskiej. Towarzystwo na Życie Europa S.A. jako instytucja finansowa jest zobowiązane określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Spółka wykorzysta dane, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących informacji (danych).

Podstawa prawna i data wejścia w życie

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: Ustawa. W zakresie CRS wchodzi w życie w dniu 1 maja 2017 r.
Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648/1


Które państwa podlegają procedurze CRS?

Współpraca obejmie wymianę informacji z tzw. państwami uczestniczącymi, tj. państwami spoza Unii Europejskiej, innymi niż Stany Zjednoczone Ameryki, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji podatkowych w odniesieniu do informacji finansowych i które zostały wymienione w stosownym obwieszczeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z zapisami Ustawy:

Państwo uczestniczące to:

 • inne niż RP państwo członkowskie UE,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym RP zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż USA państwo lub terytorium, z którym UE zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.

Państwo trzecie – inne niż RP oraz USA, państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.


Rezydenci których państw podlegają identyfikacji/raportowaniu?

Identyfikowani będą wszyscy obcy (nie –polscy i amerykańscy) rezydenci, a raportowani do Ministerstwa Finansów będą wyłącznie rezydenci krajów, którzy przystąpili do CRS (państwa uczestniczące);

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 21) Ustawy przez „osobę raportowaną” rozumie się osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z państwa trzeciego inną niż:

a) spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej

jednym uznanym rynku papierów wartościowych,

b) spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,

c) podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,

d) instytucja finansowa.


Czy obie spółki Grupy Europa podlegają reżimowi CRS?

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z pkt 27) Ustawy instytucją finansową w rozumieniu Ustawy jest zakład ubezpieczeń oferujących pieniężne umowy ubezpieczenia, czyli jedynie Spółka życiowa.

Które umowy ubezpieczenia podlegają pod CRS?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 27) Ustawy przez pieniężną umowę ubezpieczenia – rozumie się umowę ubezpieczenia, inną niż umowa reasekuracji zawarta między dwoma zakładami ubezpieczeń, która ma wartość pieniężną oraz art. 24 ust. 1 pkt 43) Ustawy przez rachunku raportowanym – rozumie się przez to rachunek finansowy prowadzony przez raportującą instytucję finansową i znajdujący się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej lub pasywnego NFE kontrolowanego przez co najmniej jedną osobę kontrolującą będącą osobą raportowaną, pod warunkiem że zostanie on zidentyfikowany jako taki rachunek na podstawie procedur należytej staranności.


Które rachunki/umowy ubezpieczenia Spółki wyłączone są z obowiązku raportowania?

1/ Zgodnie z art. 59 Ustawy: Raportująca instytucja finansowa może postanowić, że istniejący rachunek podmiotów, którego łączne saldo lub wartość nie przekraczają na dzień 31 grudnia 2015 r. kwoty progowej 250 000 dolarów amerykańskich, nie podlega weryfikacji, identyfikacji ani raportowaniu jako rachunek raportowany do czasu, gdy jego łączne saldo lub wartość nie przekroczą tej kwoty według stanu na ostatni dzień kolejnych lat kalendarzowych.

2/ Nadto zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 3) Ustawy z obowiązku raportowania wyłączone są umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku której okres ważności ubezpieczenia upłynie zanim osoba ubezpieczona osiągnie wiek 90 lat, pod warunkiem że umowa spełnia następujące wymogi:

a) składki wpłacane okresowo, których wysokość nie ulega zmniejszeniu w trakcie trwania umowy, są płatne co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania umowy lub do momentu, gdy ubezpieczony osiągnie wiek 90 lat, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy,

b) w umowie nie określono wartości umowy, do której jakakolwiek osoba miałaby dostęp w drodze wypłaty środków, zaciągnięcia pożyczki lub w inny sposób, bez uprzedniego wypowiedzenia umowy,

c) kwota wypłacana w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, z wyłączeniem świadczenia z tytułu śmierci, nie może przekroczyć łącznej wysokości wpłaconych składek, pomniejszonej o sumę opłat z tytułu śmiertelności, zachorowalności oraz innych kosztów niezależnie od tego, czy zostały faktycznie nałożone, za okres lub okresy obowiązywania umowy oraz wszelkich kwot wypłaconych przed odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy,

d) prawa wynikające z umowy nie zostały przeniesione na cesjonariusza w zamian za korzyść majątkową.

Czy sumuje się wartości wszystkich rachunków klienta?

Art. 41. Ustawy wskazuje, iż: (…) w celu określenia łącznego salda lub wartości rachunków finansowych posiadanych przez osobę na potrzeby ustalenia, czy rachunek finansowy jest rachunkiem o wysokiej wartości, raportująca instytucja finansowa jest również obowiązana do sumowania wszystkich rachunków finansowych, o których opiekun klienta wie lub co do których ma podstawy sądzić, że rachunki te, z wyjątkiem rachunków powierniczych, są bezpośrednio lub pośrednio przez tę samą osobę założone, posiadane lub kontrolowane.

Jakie informacje powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych?

Będą to: - imię i nazwisko, - aktualny adres miejsca zamieszkania, - państwo rezydencji, - numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji, - data i miejsce urodzenia, - numer rachunku, - saldo / wartość rachunku, - numer i serię dowodu tożsamości przy założeniu, że:

 • przez TIN rozumie się numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru, stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji osoby fizycznej lub podmiotu w celach podatkowych;
 • przez saldo rachunku lub wartość, w tym wartość pieniężną lub wartość wykupu – w przypadku pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty, ustaloną na koniec roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana oraz informację o jego zamknięciu - jeżeli rachunek został zamknięty w ciągu roku kalendarzowego, za który informacja jest przekazywana

 

Jakie obowiązki spoczywają na TUnŻ jako raportującej instytucji finansowej?

 
Raportująca instytucja finansowa jest obowiązana do:

 • stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych;
 • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności;
 • gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

 

Jaki jest termin przekazania informacji o rachunkach raportowanych?

Raportująca instytucja finansowa przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.


Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu CRS.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 500 300 lub 71 36 92 887* od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.


* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania


FATCA

 

Foreign Account Tax Compliance Act – amerykańska ustawa uchwalona przez Kongres w dniu 28 marca 2010 r. przewidująca m.in. obowiązek identyfikacji amerykańskich posiadaczy rachunków finansowych i przewidujące obowiązek raportowania informacji o niektórych rachunkach za pośrednictwem polskich organów do USA. Polski instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń na życie, na podstawie umowy międzynarodowej zostały zobowiązane do wykonywania w/w czynności.

Podstawa prawna


 • Umowa z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647), zwana: IGA (intergovernmental agreement) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1647/1
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz.1712), zwana Ustawą FATCA - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1712/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie umowy FATCA (Dz. U. z 2016 r. poz. 123) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/123/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 554) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/554/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w umowie FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 394) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/394/1
 • Rozporządzenie Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 435) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/435/1

 

Status Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. jako zakładu ubezpieczeń

Zgodnie z art. 1 Umowy IGA przez zakład ubezpieczeń rozumie się każdy podmiot, który jest zakładem ubezpieczeń (lub podmiot dominujący zakładu ubezpieczeń) i zawiera lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty.

Dlatego mając na uwadze wymogi FATCA nasza Spółka życiowa została zarejestrowana jako raportująca zagraniczna instytucja finansowa (Reporting Model 1 FFI) w amerykańskim urzędzie podatkowym IRS (Internal Revenue Service) będącym odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego i posiadającą numerem identyfikacji podatkowej GIIN (Global Intermediary Identification Number): FM18G5.00029.ME.616, co można sprawdzić na stronie: https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf

 

Kto jest podatnikiem USA?


Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
Posiada amerykańskie obywatelstwo

 • Uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty)
 • Dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA
 • Spełniła test długości pobytu, to znaczy:
  • osoba ta przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i, jednocześnie
  • liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.


Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe z USA są silniejsze niż z Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w USA zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 197 r., Nr 31, poz. 178)

 

W jaki sposób Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wypełnia obowiązki FATCA względem Klienta?


Przystępując do umowy ubezpieczenia od 1 grudnia 2015 r. przyszły Klient Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wypełnia we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (powiązanej z rachunkiem inwestycyjnym) lub uposażony we Wniosku o wypłatę świadczenia oświadczenie o statusie FATCA zawierające m.in. dane o:

 • rezydenturze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
 • numerze identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) – TIN (Taxpayer Identyfication Number)

 

Jak mogą złożyć oświadczenia o statusie FATCA obecni Klienci Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.?

 
Dla Klientów z tzw. okresu przejściowego, czyli umów zawartych od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. pomocniczo przygotowano formularz oświadczenia FATCA do pobrania z naszej strony www.

Oświadczenie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • przesłać korespondencyjnie na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
 • przesłać elektronicznie* w formie skanu na adres e-mail: fatca@tueuropa.pl

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunków w zakresie FATCA jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

 

Jakie są konsekwencje nie złożenia oświadczenia o statusie FATCA?

 
Dla Klientów z okresu przejściowego wiąże się to z blokadą rachunku, która powoduje brak możliwości dysponowania i korzystania przez posiadacza ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku do czasu złożenia w/w oświadczenia. Środki zgromadzone na rachunku zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia 01.12.2016 r., a odblokowane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczenia, zgodnie z treścią art. 19 ust. 11 Ustawy FATCA.

Dla nowych Klientów, którzy podpisali umowy od 1 grudnia 2015 r. oznacza to brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

Bardzo ważne! Złożenie fałszywego oświadczenia wiąże się z odpowiedzialnością karną.


Jakie dane amerykańskich rezydentów podatkowych zostaną przekazane do USA?

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zobowiązane jest do przekazywania następujących danych dotyczących amerykańskich rezydentów dla celów FATCA podlegających raportowaniu zgodnie z IGA:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej
 • adres
 • amerykański NIP, czyli TIN
 • numer rachunku finansowego
 • sumę sald rachunków Klienta

 

Zgodnie z zapisami IGA w przypadku Klientów indywidualnych Towarzystwo zobowiązane jest do przekazania powyższych danych tylko w sytuacji przekroczenia sumy sald rachunków rezydentów USA dla celów FATCA ponad równowartość 50 000 USD.

 
Uwaga:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego, w szczególności nie jest uprawnione do oceny rezydentury podatkowej swoich Klientów / ubezpieczonych w ramach procesu FATCA.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 500 300 lub 71 36 92 887** od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 i w soboty w godz. 8.00 - 16.00.

 

* W przypadku niepodania adresu e-mail podczas przystąpienia do umowy/zawarcia umowy ubezpieczenia, istnieje możliwość rejestracji adresu e-mail do kontaktów drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jest to niezbędne do przesłania oświadczenia drogą elektroniczną.

** Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.


Dokumenty do pobrania

Oświadczenie FATCA

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018