O UFK

  • Celem UFK „EUROPA FUND ZP/2012/01” jest odzwierciedlanie zmiany procentowej ceny złota obliczanej na podstawie popołudniowego fixingu na giełdzie w Londynie (kod w serwisie Bloomberg: GOLDLNPM Index)

  • Co najmniej 70% aktywów UFK inwestowanych jest w depozyty bankowe. Pozostałą część inwestycji stanowią kontrakty terminowe na złoto (Gold Future) notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago, środki pieniężne na rachunku prowadzonym w związku z inwestowaniem w kontrakty terminowe oraz kontrakty forward USD/PLN dla celów zabezpieczenia pozycji walutowej

  • Strategia inwestycyjna UFK dopuszcza zajmowanie wyłącznie długich pozycji na kontraktach terminowych opiewających na złoto, w związku z tym UFK nie może zarabiać na spadkach notowań cen złota. Wartość ekspozycji w kontraktach terminowych opiewających na złoto (rozumiana jako zaangażowanie wynikające z zajętych pozycji w kontraktach terminowych) jest ustalana według zasad zdefiniowanych w Regulaminie UFK

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017