O UFK

  • W ramach ubezpieczenia "Ekologiczny Portfel FIZ" dostępny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy "UFK Selektywny"

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, depozyty bankowe oraz środki pieniężne

 

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK Selektywny", przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych UFK

 

 

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017