"Emerytura jest bliżej niż myślisz". - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.12.2014
"Emerytura jest bliżej niż myślisz"
Cz. 5 Przyjazny produkt inwestycyjny - Europejski Fundusz Obligacji

Badania przeprowadzone w 2013 r. z inicjatywy Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez TNS wykazały, że 9% Polaków posiadało nadwyżki finansowe, z czego ponad połowa takie, których wysokość nie przekraczała 5 tys. zł. Respondenci, zapytani o kwotę, jaką są w stanie przeznaczać na regularne oszczędności, wskazywali najczęściej nie więcej niż 300 złotych (39%). Kwotę między 300 a 500 zł deklarował blisko co trzeci ankietowany. Spośród osób dysponujących nadwyżkami finansowymi 86% deklarowała skłonność do skorzystania z rozwiązań o charakterze inwestycyjnym, ale okazało się, że połowa z nich preferuje głównie nieregularne inwestycje, uzależnione od pojawienia się wolnych środków. Tylko co trzeci badany ma możliwość regularnego oszczędzania. Wyniki badania pokazały, że Polacy najczęściej lokują finansowe nadwyżki na kontach oszczędnościowych, lokatach bankowych lub trzymają je na bieżących rachunkach.

Badani stwierdzili, że główną zaletą produktów inwestycyjnych jest bezpieczeństwo w porównaniu z inwestowaniem na giełdzie czy w nieruchomości. Przy zakupie tego typu produktów najważniejsza jest dla nich wysokość opłat administracyjnych, spodziewana stopa zwrotu i wysokość opłaty likwidacyjnej. Istotne jest też zabezpieczenie zysku i kapitału, a także elastyczność, rozumiana jako swobodny dostęp do środków i możliwość rezygnacji bez straty w dowolnej chwili.

W odpowiedzi na potrzeby wskazane w badaniu Grupy Europa z ub.r., TU na Życie Europa stworzyło przyjazny produkt inwestycyjny, który jest dowodem na to, że aby cieszyć się zyskiem, nie trzeba wcale porywać się np. na aktywa wysokiego ryzyka, takie jak akcje czy surowce. Można inwestować bezpieczniej – w obligacje korporacyjne. Możliwość taką daje Europejski Fundusz Obligacji (EFO), który jest dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Choć istnieje dopiero od roku, od samego początku zachowuje się stabilnie i przynosi satysfakcjonujące stopy zwrotu na średnim miesięcznym poziomie 0,69% (czyli ponad 8% w skali roku). Fundusz zarządzany jest nie tylko efektywnie, ale i ostrożnie. Aby uniknąć nabywania potencjalnie niebezpiecznych papierów, fundusz stosuje wielostopniowe kryterium badania poszczególnych emitentów. Wybrane przez doradcę inwestycyjnego obligacje są analizowane pod kątem sprawozdań finansowych, zarówno w kontekście przeszłych, jak i realności przyszłych wyników. Równie istotnym krokiem jest ich analiza dokonywana przez m.in. Departament Oceny Ryzyka oraz Departament Prawny. Dopiero gdy wszyscy zaangażowani w proces wydadzą pozytywną opinię, obligacja może być nabyta przez EFO. Produkt jest ponadto elastyczny - zapewnia swobodny dostęp do środków, zachęca niską opłatą administracyjną, tj. 0,5 proc. od wartości rachunku w skali roku, oraz umożliwia rezygnację w dowolnym momencie. I na koniec element, który powinien dodatkowo zachęcić osoby oszczędzające na emeryturę: ochrona ubezpieczeniowa, jaką EFO zapewnia klientom.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań