"Emerytura jest bliżej niż myślisz". - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.12.2014
"Emerytura jest bliżej niż myślisz"
Cz. 4 Co trzy filary to nie jeden

Tu otwiera się przed nami szeroki wachlarz IKE, IKZE i PPE. Co kryje się za tymi tajemniczymi skrótami? IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne i IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to konta oszczędnościowe, do których przystąpić można w banku, TFI lub towarzystwie ubezpieczeniowym. Do odkładania z myślą o dodatkowej emeryturze kuszą ulgami podatkowymi, które nie są dostępne w przypadku zwykłych lokat, rachunków oszczędnościowych czy funduszy inwestycyjnych. Na koniec czerwca b.r. Polacy mieli 816 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych, co stanowi 5,2% liczby osób aktywnych zawodowo, wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 4,3 mld zł. IKZE posiadało 496,4 tys. osób, co stanowi 32% liczby osób aktywnych zawodowo, wartość zgromadzonych aktywów na IKZE wyniosła 119,2 mln zł.

Jaka jest różnica między tymi dwoma formami oszczędzania? W przypadku IKE, jeśli mamy skończone 60 lat i przez przynajmniej 5 lat wpłacaliśmy pieniądze na konto, unikamy płacenia podatku od zysków kapitałowych (19%) w czasie wypłaty. W przypadku IKZE nie mamy podobnych obostrzeń, ponadto wpłaty na konto będzie można odpisać od podstawy opodatkowania, ujmując je w rozliczeniu rocznym (PIT). Jest to zasadnicza zaleta i różnica w stosunku do IKE. Co ciekawe, osoby o dochodzie do 85528 złotych brutto mogą odliczyć od wpłaconej kwoty 18%, natomiast osoby powyżej tego dochodu do odliczenia mają 32%. Jednak w czasie wypłaty środków z konta będziemy musieli zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

IKE i IKZE mają niestety wady. Po pierwsze są nimi limity podatkowe. Oczywiście oszczędzane kwoty mogą być wyższe, ale ulgi otrzymamy tylko do wysokości wspomnianych wyżej limitów. Po drugie, formułą IKE i IKZE nie są objęte wszystkie formy pomnażania pieniędzy. Ograniczają się one obecnie do kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych lub portfeli UFK.

Kolejną formą zabezpieczenia są Pracownicze Programy Emerytalne, w których pracodawca oprócz składek ZUS odprowadza na specjalny fundusz 7% naszego wynagrodzenia. Mają one jednak jedną, ale ogromną wadę – sprawdzają się tylko w przypadku związania się z jednym pracodawcą wieloletnią umową o pracę, co w dzisiejszej rzeczywistości jest coraz trudniejsze. Być może dlatego cieszą się najmniejszą popularnością – w ubiegłym roku objętych było nimi 375 tys. osób, co stanowiło 2,39% ogółu liczby osób pracujących.

Najbardziej efektywną, znaną i popularną formą oszczędzania na emeryturę na świecie są fundusze inwestycyjne. Polacy niestety nie doceniają funduszy, kojarzą je z inwestycjami wysokiego ryzyka i dlatego podchodzą ostrożnie do lokowania w nich dodatkowych środków na emeryturę. Co ciekawe, zdają sobie jednak sprawę z tego, że to narzędzie pozwala osiągnąć nieporównywalny zysk i coraz chętniej wpłacają do funduszy środki z lokat bankowych. Jednak są to głównie inwestycje spekulacyjne, na krótki czas. Tymczasem to właśnie długi czas inwestowania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze mają jasną konstrukcję, nie zmieniają się pod wpływem podatków. Rynek funduszy jest ściśle regulowany i kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oszczędności. W przeciwieństwie do IKE, IKZE i PPE inwestycję w fundusze można dopasować do możliwości i potrzeb właściciela. W każdej chwili można wpłacić na nie środki, a także wypłacić, bez utraty zysku – nie trzeba deklarować z góry okresu trwania inwestycji.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań