Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
UFK Nowa Czysta Energia Zysku VII
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy został zlikwidowany z dniem 2018-09-07. Notowania prezentowane są do dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.
Zasady wypłaty środków pieniężnych lub przeniesienia Jednostek Uczestnictwa UFK w związku z likwidacją UFK zostały opisane w Regulaminie UFK lub w dokumentach określających warunki danego ubezpieczenia.

DATA WYCENA
PLN
2018-09-07 102.34 up 0.29% 1.56% 3.07% 2.34% 2.34%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Nowa Czysta Energia Zysku VII [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego instrumentu bazowego, na którym opiera się Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego. Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania, a także wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od zysku osiągniętego z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań