Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
EUROPA FUND InReturn/01
DATA WYCENA
PLN
2018-11-30 163.94 none - -8.56% -12.61% 36.59% 51.4%

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND InReturn/01 [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego, a inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów, zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także profilu ryzyka, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, a także wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania. Wynik z inwestycji w UFK zależy również od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK

Aktywa EUROPA FUND InReturn/01 stanowią Certyfikaty Inwestycyjne InReturn FIZ, a zatem cel  i strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Deklarowana polityka Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego: aktywa Funduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne, prawa majątkowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych.

Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.


Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Statut tego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego znajdziesz tutaj, a także dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 (Ubezpieczyciel).NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-06-18
KATEGORIA Absolutnej stopy zwrotu
RYZYKO
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.NOTOWANIA

więcej notowań