Szczegóły funduszu - Centrum Inwestycji - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
EUROPA FUND InReturn/01
DATA WYCENA
PLN
2018-03-16 186.39 none -1.14 -8.66 11 56.62 74.51

Wartość Jednostki Uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND InReturn/01 [ZŁ]

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz wartości Jednostki Uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Wyniki danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, osiągane w przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią depozytu bankowego, a inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się w Regulaminie UFK.
Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK może podlegać wahaniom, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów, zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także profilu ryzyka, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy jest uzależniona od daty nabycia oraz daty umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK, a także wysokości opłat pobranych w związku z ubezpieczeniem związanym z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności przy zawieraniu ubezpieczenia, w trakcie trwania ubezpieczenia oraz w przypadku jego rozwiązania. Wynik z inwestycji w UFK zależy również od wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku osiągnięcia zysku z tytułu inwestowania środków w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia związane z danym Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności informacje o opłatach, znajdują się w dokumentach związanych z danym ubezpieczeniem.


OPIS UFK

Aktywa EUROPA FUND InReturn/01 stanowią Certyfikaty Inwestycyjne InReturn FIZ, a zatem cel  i strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Deklarowana polityka Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego: aktywa Funduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru akcji, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne, prawa majątkowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych.

Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.


Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Statut tego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego znajdziesz tutaj, a także dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 (Ubezpieczyciel).NIEZBĘDNE INFORMACJE O UFK
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI 2013-06-18
KATEGORIA Absolutnej stopy zwrotu
RYZYKO
POWIĄZANE UBEZPIECZENIA

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi.
infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018