AKTUALNOŚCI

28.10.2011

„Kapitał Bezpieczeństwa" dał zarobić inwestorom

Premią w wysokości aż 19% zakończył się w październiku b.r. produkt strukturyzowany „Kapitał Bezpieczeństwa”, opracowany i wdrożony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we współpracy z Getin Bankiem. Zaplanowany na 3 lata, oprócz gwarancji kapitału, oferował również ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu w trakcie trwania okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dożycia końca tego okresu.

„Kurs na Wzrost” to 2-letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Środki zainwestowane w UFK są lokowane w depozyty terminowe, instrument pochodny o dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym oparty o notowania indeksu WIG20 oraz w środki pieniężne. Produkt „Kurs na Wzrost” jest alternatywą dla lokat bankowych oraz inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, gdyż jego konstrukcja pozwala na ochronę 100% Składki Zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Wypłata na koniec okresu odpowiedzialności z instrumentu pochodnego, w który lokowane są środki UFK, zależna jest od notowań indeksu WIG20 pomiędzy ustalonymi datami na końcu i początku okresu odpowiedzialności oraz wartości współczynnika partycypacji mieszczącego się w przedziale: 30% – 50%. Ostateczna wartość współczynnika partycypacji ogłaszana jest w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Minimalna składka, jaką mogą zainwestować klienci, to 3 000 zł. Warto podkreślić, że każdy klient, przystępujący do ubezpieczenia „Kurs na Wzrost”, zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez TU na Życie Europa SA.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017