AKTUALNOŚCI

09.11.2011

Rekordowe zyski Grupy Ubezpieczeniowej Europa i 35-procentowy udział w rynku majątkowym bancassurance w Polsce.

W trzech kwartałach 2011 r. Grupa Europa wypracowała już 128 mln zysku netto. To rekordowe 9 miesięcy w historii Grupy. Europa uzyskała 18-procentowy wzrost wyniku przy jednoczesnym zwiększeniu przypisu składki brutto do 556 mln zł (wg MSR) w porównaniu do 529 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Grupa ma też w Polsce bardzo silną pozycję w sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami. Przypis spółki majątkowej Europa stanowi ponad 1/3 składki całego majątkowego rynku bancassurance w Polsce (wg PSR), a TU na Życie Europa SA zebrało prawie 1/5 składki na polskim rynku ubezpieczeń na życie w segmencie bancassurance (wg PSR)*.

- Bancassurance stanowi jeden z kluczowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. To także ważny element strategii większości banków. Jesteśmy na tym rynku obecni od wielu lat. Dzięki naszej strategii, szybkości działania i wysokiej specjalizacji, nawet w trudnych dla instytucji finansowych okresach, udaje nam się utrzymać dynamiczny rozwój i silną pozycję na rynku – mówi Jacek Podoba, Prezes TU Europa SA i TU na Życie Europa SA. 

Spółka majątkowa w trzech kwartałach 2011 r. zebrała ponad 380 mln zł (wg MSR) składki przypisanej brutto, tj. o ponad 4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Wypracowany przez spółkę zysk netto wzrósł o 28 procent w stosunku do trzech kwartałów poprzedniego roku i wyniósł ponad 67,5 mln zł. Spółka życiowa zebrała prawie 176 mln zł (wg MSR) składki brutto, tj. o 15 procent więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Osiągnięty zysk netto wyniósł blisko 61 mln zł, co stanowi 8-procentowy wzrost wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Wybrane dane finansowe
  Styczeń-Wrzesień 
2011r
.
Styczeń -Wrzesień 
2010 r.
dynamika 
w %
TU Europa SA      
Przypis składki (mln zł, 
wg MSR)
380,3 375,8 101
Wynik netto (mln zł) 67,5 52,7 128
TU na Życie Europa SA      
Przypis składki (mln zł, 
wg MSR)
175,9 153,2 115
Wynik netto (mln zł) 61,0 56,5 108
Grupa Europa      
Przypis składki (mln zł, 
wg MSR)
556,2 529,1 105
Wynik netto (mln zł) 128,5 108,9 118


Źródło: Sprawozdania finansowe oraz informacje z Grupy Europa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2011r. 

Obie spółki Grupy Europa stanowią znaczącą część polskiego rynku bancassurance. Wg danych zebranych przez PIU i udostępnionych po raz pierwszy w październiku b.r. Grupa Europa na koniec pierwszego półrocza 2011 r. miała 18 proc. udziału w całej składce zebranej przy współpracy z bankami.* 

- W obszarze bancassurance zawarliśmy już ponad 2 miliony polis. Współpracujemy z 12 spośród 15 największych banków w Polsce, wysoko cenimy sobie również relacje ze średnimi i mniejszymi bankami. Bardzo ważni są dla nas doradcy finansowi, a także pośrednicy. Dzięki tak szerokim relacjom udaje nam się skutecznie przekonywać do naszych produktów miliony klientów – mówi Prezes Jacek Podoba. 

Sprzedaż ubezpieczeń przez banki jest w Polsce wyższa niż dotychczasowe szacunki i stanowi już ponad 50 proc. całego rynku życiowego oraz prawie 7 proc. rynku majątkowego.* 

- Na rozwój rynku bancassurance wpływ ma, obok wzrastającej świadomości i chęci Polaków do ubezpieczania się, trwające spowolnienie i zagrożenie nową falą kryzysu. Coraz powszechniejsza jest obawa o ekonomiczne konsekwencje braku zabezpieczeń na wcześniej zaciągnięte zobowiązania. To sprzyja rozwojowi ubezpieczeń sprzedawanych wraz z bankowymi produktami – przekonuje Prezes Podoba. 

Wnioski takie płyną także z badania „Bancassurance w Polsce” przeprowadzonego przez Europę i opublikowanego w październiku b.r. 

- W czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego priorytety kredytobiorców nakierowane były głównie na bieżącą konsumpcję. Z naszych badań wynika, że dziś produktem, który najchętniej chcieliby nabyć kredytobiorcy jest ubezpieczenie od utraty pracy (48 proc. badanych), a liczba ankietowanych wyrażająca chęć zawarcia takiego ubezpieczenia wzrosła znacząco w ciągu ostatnich 3 lat – dodaje Jacek Podoba.

*Dane na dzień 30.06.2011, składka przypisana liczona wg PSR, wyliczenia własne na podstawie danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017