Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
01.02.2018 Komunikat do konsumentów objętych Porozumieniem pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z dnia 19.12.2016 r. w sprawie niezawartych aneksów do umów grupowego ubezpieczenia


Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie została dokonana zmiana niektórych umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zakresie obniżenia opłat likwidacyjnych uwzględnianych przy ustalania wartości wykupu ubezpieczenia do wysokości wynikającej z Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19.12.2016 r.

Lista wzorców umów, do których nie zostały zawarte aneksy zmieniające postanowienia umów grupowego ubezpieczenia, wymieniona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o możliwości zawarcia na wniosek konsumenta, indywidualnego porozumienia modyfikującego treść stosunku ubezpieczenia czynnego na dzień 1 grudnia 2016 r., zgodnie z zasadami wynikającymi z treści w/w Porozumienia, po zrezygnowaniu przez konsumenta z ubezpieczenia z listy wzorców umów wskazanej w Załączniku nr 1 w okresie 3 lat od dnia zrealizowania przez Towarzystwo dyspozycji wypłaty wartości wykupu.

Po zrezygnowaniu z ubezpieczenia, w celu zawarcia indywidulanego porozumienia, należy złożyć wniosek, który można pobrać tu. Uzupełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres siedziby Towarzystwa: TU na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Skan podpisanego wniosku można również wysłać na adres: UOKIK_POROZUMIENIE@tueuropa.pl